Výsledky hospodaření

Hodnocení hrubé ziskovosti u klientských pozic

V rámci vyúčtování zrealizovaných obchodů (uzavřených pozic) našich klientů Vám přinášíme statistiku porovnání hrubé ziskovosti (ziskovost před zdaněním) za posledních 24 měsíců. Pro přehlednost uvádíme nejvyšší a nejnižší dosaženou hrubou ziskovost v konkrétním měsíci uzavření pozice (skutečná doba trvání investice). Od ledna roku 2021 doposud jsme zrealizovali 520 obchodů, z toho přibližně polovinu představují uzavřené pozice.

Za uvedené období se jen částečně promítly do vyúčtování obchody se zajištěným ročním výnosem 10 %, jelikož tento produkt byl zaveden na podzim roku 2020. Drtivá většina hodnocených uzavřených pozic pochází z individuálních portfolií našich dlouhodobých klientů.

Výsledky hospodaření společnosti Agrární půdní fond s.r.o. za roku 2021

Správní odměny (provize APF) byly vykázány za rok 2021 v celkové výši 5.452.572 Kč. Jedná se o standardní provize ze sjednaných klientských portfolií a dodatečné provize při dosažení výnosu nad rámec zajištěného výnosu v souladu s obchodními podmínkami produktů APF.

V roce 2021 jsme zrealizovali 372 obchodů v celkové hodnotě 182.842.049 Kč s celkovou výměrou 4.429.768 m2 (443 ha). Celkový počet zrealizovaných obchodů ve srovnání s rokem 2020 vzrostl o 49 %.

Společnost APF prodala za rok 2021 pozemky v celkové hodnotě 6.269.193 Kč (17 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 29,24 %. Hrubý zisk z těchto obchodů činil 1.418.431 Kč.

Majitelka společnosti APF prodala za rok 2021 pozemky v celkové hodnotě 7.362.242 Kč (21 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 31,21 %. Hrubý zisk z těchto obchodů činil 1.751.290 Kč. Finanční prostředky získané prodejem ve vlastnictví majitelky společnosti byly vloženy do společnosti APF formou navýšení základního kapitálu na celkovou výši 5.100.000 Kč a formou dlouhodobého závazku ke společníkovi ve výši 5.829.006 Kč (RE Services & Investments s.r.o.) a ve výši 1.327.939 Kč (přímo majitelka společnosti jako fyzická osoba). Celková výše závazků za majitelem společnosti činila 7.156.945 Kč.

Úvěrový rámec poskytnutý bankovní institucí byl k 31.12.2021 snížen na celkovou výši 4.197.227 Kč.

Od srpna 2021 probíhal úpis firemních dluhopisů APFD 7,5/25. Hodnota upsaných dluhopisů k 31.12.2021 činila 2.300.000 Kč. Finanční prostředky získané úpisem dluhopisů byly použity na nákup zemědělských pozemků do majetku společnosti APF.

Celková hodnota aktiv společnosti APF k 31.12.2021 činila 27.539.515 Kč. Tato hodnota byla tvořena především dlouhodobým hmotným majetkem (63,31 %) – zemědělské pozemky.

Hodnota vlastního kapitálu činila 9.160.957 Kč.

Roční úhrn čistého obratu činil 7.335.003 Kč.

Provozní výsledek hospodaření byl vykázán k 31.12.2021 ve výši 5.211.720 Kč.

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv

Equity ratio 1: 33,26 %

Poměr (vlastní kapitál + závazky ke společníkům) a celkových aktiv

Equity ratio 2: 59,25 %

Míra zadluženosti ((cizí zdroje – závazky ke společníkům – časové rozlišení pasiv)/vlastní kapitál): 57,18 %

Compare listings

Compare