Výsledky hospodaření

Výsledky hospodaření za rok 2021

Počet zrealizovaných obchodů:

372

Celková hodnota zrealizovaných obchodů:

182 842 049 Kč

Celkový výměra pozemků:

4 429 768 m2 (443 ha)

Celková hodnota prodaných pozemků:

6 269 193 Kč (17 obchodů)

Průměrná hrubá ziskovost:

29,24%

Hrubý zisk:

1 418 431 Kč

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Celková hodnota klientských portfolií k datu 25.9.2022 činila 335.013.375 Kč. Tato hodnota je tvořena základními produkty Investiční zemědělské pozemky IZP, Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků DIZP a Individuální portfolio IP. Největší podíl na celkové hodnotě tvoří produkt IP, a to 88,15 %. Hodnota portfolií zajištěná smlouvou o smlouvě budoucí kupní činí 100.833.821 Kč, což představuje 30,01 % z celkové hodnoty klientských portfolií.

V letošním roce byl klientům vyplacen zajištěný výnos formou zálohové platby na budoucí kupní cenu v souladu s uzavřenými smlouvami o smlouvě budoucí kupní v celkové výši 3.956.776 Kč.

Výsledky hospodaření
naší společnosti za rok 2021

  • Správní odměny (provize APF) byly vykázány za rok 2021 v celkové výši 5 452 572 korun. Jedná se o standardní provize ze sjednaných klientských portfolií a dodatečné provize při dosažení výnosu nad rámec zajištěného výnosu v souladu s obchodními podmínkami produktů APF.
  • V roce 2021 jsme zrealizovali 372 obchodů v celkové hodnotě 182 842 049 korun s celkovou výměrou 4.429.768 m2 (443 ha). Celkový počet zrealizovaných obchodů ve srovnání s rokem 2020 vzrostl o 49 %.
  • Společnost APF prodala za rok 2021 pozemky v celkové hodnotě 6 269 193 korun (17 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 29,24 %. Hrubý zisk z těchto obchodů činil 1 418 431 korun.
  • Majitelka společnosti APF prodala za rok 2021 pozemky v celkové hodnotě 7 362 242 korun (21 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 31,21 %. Hrubý zisk z těchto obchodů činil 1 751 290 korun. Finanční prostředky získané prodejem ve vlastnictví majitelky společnosti byly vloženy do společnosti APF formou navýšení základního kapitálu na celkovou výši 5 100 000 korun a formou dlouhodobého závazku ke společníkovi ve výši 5 829 006 korun (RE Services & Investments s.r.o.) a ve výši 1 327 939 korun (přímo majitelka společnosti jako fyzická osoba). Celková výše závazků majitelky společnosti činila 7 156 945 korun.
  • Úvěrový rámec poskytnutý bankovní institucí byl k 31.12.2021 snížen na celkovou výši 4 197 227 korun.
  • Od srpna 2021 probíhal úpis firemních dluhopisů APFD 7,5/25. Hodnota upsaných dluhopisů k 31.12.2021 činila 2.300.000 Kč. Finanční prostředky získané úpisem dluhopisů byly použity na nákup zemědělských pozemků do majetku společnosti APF.
  • Celková hodnota aktiv společnosti APF k 31.12.2021 činila 27 539 515 korun. Tato hodnota byla tvořena především dlouhodobým hmotným majetkem (63,31 %) – zemědělskými pozemky.

Hodnota vlastního kapitálu: 9 160 957 Kč

Roční úhrn čistého obratu: 7 335 003 Kč

Provozní výsledek hospodaření: 5 211 720 Kč

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv
Equity ratio 1:
33,26%

Poměr (vlastní kapitál + závazky ke společníkům) a celkových aktiv
Equity ratio 2:
59,25%

Míra zadluženosti
((cizí zdroje – závazky ke společníkům – časové rozlišení pasiv)/vlastní kapitál):
57,18%

Průběžné výsledky hospodaření k 30.9.2022

Hodnota vlastního kapitálu: 19.344 tis. Kč

Roční úhrn čistého obratu: 39.259 tis.Kč

Provozní hospodářský výsledek: 11.180 tis. Kč

Celková hodnota aktiv: 76.580 tis. Kč