Podpora zemědělců hospodařících v ČR

  • 10 měsíců ago
  • 1

Uvědomujeme si význam zemědělství jako klíčového oboru národního hospodářství ČR, které zajišťuje pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat. Produkce komodit zajišťující život bude i nadále nabývat na významu a to nejen v rámci naší republiky, ale i celosvětově.

Rádi bychom podpořili zemědělce, kteří hospodaří na zemědělské půdě v ČR a kteří se podílejí na produkci nezbytnou pro výrobu potravin a dalších komodit.

Investujte s námi dlouhodobě (5 let) do zemědělské půdy a můžete podpořit hospodařící zemědělce (pachtýře) zvýhodněnou výší ročního pachtovného, které je nedílnou součástí našich reálných investic.

Principem je uzavření pachtovní smlouvy na dobu určitou s platností 5 let s roční výší pachtovného 1.000 Kč/ha po dobu prvních 4 let. V posledním roce platnosti pachtovní smlouvy je pachtovné stanoveno v tržní výši po dohodě s pachtýřem.

Snížením pachtovného na omezenou dobu můžete podpořit ekonomiku zemědělského subjektu a současně vyjádřit tímto solidárnost vůči zemědělcům, kteří aktivně hospodaří na zemědělské půdě v České republice.

Dlouhodobým nákupem zemědělské půdy přispíváte také k přijatelnému rozdělení struktury vlastnictví tohoto výrobního faktoru. Vaše investice zůstává v ČR a částečně v souladu s pachtovní smlouvou můžete kontrolovat způsob využívání zemědělské půdy v rámci dopadu na životního prostředí.

Join The Discussion

Compare listings

Compare