Produkty

STABILNÍ INVESTICE I V NEJISTÝCH DOBÁCH

Zemědělství je nedílnou součástí primárního sektoru národního hospodářství České republiky. Jeho důležitost není pouze ve výrobě potravin a ostatních zemědělských produktů, ale má také velký význam pro zachování kulturní krajiny a v rámci ekologického přístupu k životnímu prostředí.

V České republice se pěstují všechny plodiny charakteristické pro zeměpisnou a klimatickou polohu země. Jsou to všechny hlavní druhy obilovin (pšenice, ječmen, žito, oves a kukuřice), cukrová řepa na výrobu cukru, brambory, olejniny (řepka), len, chmel, ovoce, zelenina a vinná réva. V živočišné výrobě se v České republice chová hlavně skot (pro mléko a maso), prasata, drůbež.

Celková výměra zemědělského půdního fondu České republiky je 4 269 tis. ha (54,1% celkové rozlohy státu). Její největší část připadá na půdu ornou, i když její rozloha klesá. Na druhé straně se zvětšuje plocha trvalých travních porostů.

80% zemědělských pozemků je propachtováno. 75% vlastníků půdy představují fyzické osoby.

Základní vlastnosti produktů APF

 • Transparentnost – klient je vždy informován, jaké pozemky kupuje a za jakých podmínek.
 • Jednoduchost – veškerou smluvní dokumentaci připravíme a zajistíme úspěšnou realizaci obchodu.
 • Zajištění – klient je po celou dobu výlučným vlastníkem pozemků – reálná investice.
 • Nízká míra rizika – zemědělská půda má stabilní vývoj tržních cen a nepodléhá výkyvům tržních ceny jako jiná aktiva (např. akcie, dluhopisy, podílové listy, komodity, kryptoměny, nemovitosti určené k bydlení a komerční nemovitosti).
 • Zkušenost – jsme zkušenými obchodníky a investory se znalostí trhu se zemědělskou půdou.
 • Reference – můžeme doložit velké množství referencí od našich klientů, se kterými aktivně obchodujeme.
 • Relativní bezpracnost – klient má povinnost (pokud ze zákona vznikne) zaplatit jednou ročně daň z nemovitých věcí a po prodeji pozemků (uzavření pozice) uhradit daň z příjmu za zdaňovací období, ve kterém příjmu dosáhl.
 • Možnost úhrady kupní ceny při nákupu zemědělských pozemků prostřednictvím následujících kryptoměn BTC, ETH, BCH, USDT, XLM, UNI, LINK a APFC.

Průvodce realizací investice do zemědělské půdy

 1. Klient si vybere typ produktu podle preferované doby trvání investice a způsobu vyplácení výnosu. Současně si klient určí celkovou částku, kterou má v úmyslu investovat.
 2. Agrární půdní fond s.r.o. (dále „APF“) vypracuje návrh portfolia zemědělských pozemků podle zvoleného typu produktu a tento návrh zašle klientovi k odsouhlasení.
 3. Po odsouhlasení návrhu portfolia klientem zajistí APF ve spolupráci s RK vyhotovení smluvní dokumentace pro nákup pozemků (rezervace, kupní smlouva, úschova). Klient podepisuje s APF Všeobecné obchodní podmínky pro zvolený typ produktu.
 4. Správní odměnu za správu portfolia hradí klient na základě uzavřené rezervační smlouvy na běžný účet spolupracující RK a vystavené faktury APF.
 5. Kupní cena za jednotlivé pozemky je vypořádána prostřednictvím úschovního účtu (bankovní úschova) na základě uzavřené kupní smlouvy.
 6. Po převodu vlastnického práva k pozemkům ve prospěch klienta uzavře APF s klientem smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Budoucí kupní cena je navýšena o zajištěný výnos.
 7. APF zajistí ve spolupráci s klientem uzavření dodatku, popř. nové smlouvy, k existující pachtovní smlouvě k předmětným pozemkům.
 8. Před ukončením doby trvání investice v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami zajistí APF zpeněžení pozemků prostřednictvím spolupracující RK.
 9. Vypořádání prodeje pozemků probíhá stejným způsobem jako nákup. Kupní cena je uhrazena na běžný účet klienta v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.
 10. V případě, že se APF nepodaří zajistit prodej pozemků prostřednictvím tržní nabídky spolupracující RK, odkoupí pozemky APF na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Prohlášení společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Společnost nepřijímá finanční plnění od klientů formou majetkového vkladu do společnosti. Pro klienty, kteří nechtějí přímo investovat do zemědělských pozemků, nabízíme možnost  zakoupení dluhopisu nebo uzavření smlouvy o zápůjčce. Veškeré transakce jsou transparentní a probíhají na základě uzavřených smluvních dokumentů. APF poskytuje klientům zajištění prodeje s pevným výnosem na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Zajištění je poskytováno z vlastních zdrojů společnosti.

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. je především investorem, který investuje přímo do zemědělské půdy. Obchodní aktivity zajišťuje z vlastních zdrojů a ve spolupráci s financujícím bankovním subjektem. Z těchto finančních zdrojů jsou kryty případné zpětné odkupy pozemků. Hlavním výnosem společnosti je zisk z prodeje zemědělských pozemků. Vedlejším výnosem jsou správní odměny za správu klientských portfolií, o které se společnost dělí se spolupracující RK.

 

Typy produktů APF

Porovnání jednotlivých produktů APF

Investiční zemědělské pozemky IZP

Dlouhodobá investice DIZP

Individuální portfolio IP

Střadatelská zápůjčka APF

Výše investice

Min. 300.000 Kč

Min. 500.000 Kč

Min. 5.000.000 Kč

Min. 20.000 Kč

Doba investice

1-5 let

5 let

1-5 let

1-5 let

Očekávaný výnos

16 % p.a.+

18 % p.a.+

20 % p.a.+

12 % p.a. – 18 % p.a.

Zajištěný výnos

16 % p.a.

18 % p.a.

18 % p.a.

12 % p.a. – 18 % p.a.

Vlastnictví pozemků

klient

klient

klient

APF

Správní odměna

6,5 %

7,5 % z investice + 20 % z výnosu nad 18 %

6,5 % z investice + 20 % z výnosu nad 20 %

0 %

Diverzifikace

Částečná podle výše investice

Min. 2 katastrální území

Min. 5 katastrálních území

Zajišťuje APF

Průběžné vyplácení výnosu

Ano, ročně

Ano, čtvrtletně

Ano, individuálně

Ano, čtvrtletně

Výhody

Investice od nízkých částek s volitelnou dobou trvání investice

Nejžádanější produkt se čtvrtletní výplatou výnosu

Největší diverzifikace a potenciál výnosu

Pasivní investice s fixním výnosem pro menší střadatele

Investiční zemědělské pozemky

Portfolio Vám navrhneme podle dohodnutých kritérií.

Základní parametry produktu:

 • Reálná investice se zajištěným ročním výnosem 16 %
 • Doba trvání investice je 12 – 60 měsíců
 • Minimální částka investice činí 300.000 Kč (platí pro nové klienty)
 • Správní odměna činí 6,5 % z hodnoty investice 
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Zajištěný výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Výplata výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • v případě doby trvání investice 12 měsíců k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků
  • v případě doby trvání investice 24 a více měsíců platba výnosu ve výši 16 % vždy po uplynutí 12 měsíců od data nabytí pozemků (zápis do KN)
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů)
 • V případě odpovídajících tržních podmínek je možné pozemky zpeněžit s vyšším výnosem, než je zajištěný výnos 16 %

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Agrární půdní fond s.r.o. pro daný produkt.

Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

PORTFOLIO VÁM NAVRHNEME PODLE DOHODNUTÝCH KRITÉRIÍ

Základní parametry produktu:

 • Reálná investice se zajištěným ročním výnosem 18 % s průběžným čtvrtletním vyplácením výnosu
 • Dlouhodobá investice s dobou trvání 60 měsíců
 • Minimální hodnota investice činí 500.000 Kč
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 7,5 % z hodnoty investice
 • Kombinace individuálního výnosu se zajištěným ročním výnosem 18 %
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než 18 %
 • Zajištěný roční výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Výplata výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • první platba po uplynutí 3 měsíců od data nabytí pozemků ve výši 4,5 % z ročního zajištěného výnosu vyplácená čtvrtletně po celou dobu trvání investice
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů) nejpozději však do 60 měsíců
 • Diverzifikované portfolio o minimální 2 souborech pozemků (minimálně 2 různá katastrální území)

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Agrární půdní fond s.r.o. pro daný produkt.

Individuální portfolio

PORTFOLIO VÁM NAVRHNEME PODLE INDIVIDUÁLNÍCH KRITÉRIÍ.

Základní parametry produktu:

 • Reálná investice s individuálním ročním výnosem a s průběžným vyplácením výnosu
 • Minimální částka investice činí 5.000.000 Kč
 • Doba trvání investice je 12 – 60 měsíců
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 6,5 % z hodnoty investice
 • Kombinace individuálního výnosu se zajištěným minimálním ročním výnosem 18 %
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než 20 %
 • Zajištěný výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Výplata zajištěného výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • v případě doby trvání investice 12 měsíců k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků
  • v případě doby trvání investice 24 a více měsíců platba výnosu ve výši 20 % z celkové kupní ceny pozemků vždy po uplynutí 12 měsíců od data nabytí pozemků (zápis do KN)
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů)
  • individuálně po dohodě s klientem
 • Diverzifikované portfolio o minimálně 5 souborech zemědělských pozemků (minimálně 5 různých katastrálních území). 

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Agrární půdní fond s.r.o. pro daný produkt.

Střadatelská zápůjčka APF

Savings loan APF

Základní parametry produktu:

 • Zapůjčené finanční prostředky od klientů (zapůjčitelů) jsou shromažďovány do požadované výše a následně jsou použity k nákupu souboru zemědělských pozemků do majetku společnosti Agrární půdní fond s.r.o. (minimální hodnota nakoupeného souboru činí 200.000 Kč)
 • Minimální částka Střadatelské zápůjčky činí 20.000 Kč
 • Minimální doba trvání zápůjčky je 12 měsíců od uzavření smlouvy o zápůjčce
 • Maximální doba trvání zápůjčky je 60 měsíců od uzavření smlouvy o zápůjčce
 • Pevné roční úročení zapůjčených finančních prostředků od 12 % podle výše zápůjčky a doby trvání zápůjčky
 • Čtvrtletní vyplácení úroku (první výplata po 3 měsících od uzavření smlouvy o zápůjčce) na běžný účet klienta (zapůjčitele)
 • Zápůjčka s dobou trvání 24 měsíců až 60 měsíců a s částkou vyšší než 500.000 Kč může být po dohodě zajištěna zástavním právem k nakoupenému souboru zemědělských pozemků ve prospěch klienta (zapůjčitele)
 • Základní úročení Střadatelské zápůjčky podle výše zápůjčky:
  • minimální částka 20.000 Kč do 49.999 Kč – 12 % p.a. (ročně)
  • 50.000 Kč – 99.999 Kč – 13 % p.a.
  • 100.000 Kč – 199.999 Kč – 14 % p.a.
  • 200.000 Kč – 499.999 Kč – 15 % p.a.
  • 500.000 Kč a více – 16 % p.a.
 • Dodatečné úročení Střadatelské zápůjčky podle doby trvání zápůjčky:
  • minimální doba trvání 12 měsíců – základní úročení podle výše zápůjčky
  • za každý další započatý kalendářní rok + 1 % p.a. (tzn. druhý, třetí, … rok)

  (např. zápůjčka ve výši 20.000 Kč s dobou trvání 36 měsíců = úročení 14 % p.a.)

  Pro realizaci obchodu je uzavřena smlouva o zápůjčce zajištěná směnkou vlastní se směnečným prohlášením. Ve výslovně uvedených případech je po nabytí pozemků uzavřena smlouva o zřízení zástavního práva k předmětným pozemkům ve prospěch zapůjčitele.

 

Dokumenty ke stažení

Všeobecné obchodní podmínky

Dokumenty ke stažení

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Compare listings

Compare