Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 17 213 475 KČ (K 11.5.2023)

Reálná investice na zemědělské pozemky ve vlastnictví klienta

 • Klient je vlastníkem zemědělských pozemků.
 • Minimální hodnota zemědělských pozemků ve vlastnictví klienta činí 300.000 Kč.
 • Klient zvažuje v budoucnu prodej pozemků a nepožaduje kupní cenu za současnou tržní hodnotu ihned po uzavření kupní smlouvy.
 • Klient využije pozemky ve svém vlastnictví k reálné investici v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) společnosti Agrární půdní fond s.r.o. (APF) podle zvoleného produktu (DIZP, PDIZP, IP). Klient vkládá do investice vlastní pozemky, aniž by musel nakoupit nové pozemky z vlastních peněžních prostředků.
 • APF stanoví aktuální tržní hodnotu pozemků ve vlastnictví klienta a klient si zvolí příslušný produkt (DIZP, PDIZP, IP).
 • Minimální doba trvání investice je 60 měsíců, což je minimální doba, po které může dojít k prodeji pozemků ve vlastnictví klienta společnosti APF.
 • Maximální doba trvání investice je 120 měsíců. Po uplynutí této doby dojde k prodeji pozemků ve vlastnictví klienta společnosti APF na základě uzavření kupní smlouvy.
 • Po oboustranném odsouhlasení podmínek investice klient uzavře se společností APF smlouvu o smlouvě budoucí kupní (SoSB).
 • Odsouhlasená současná tržní cena bude v SoSB navýšena o zajištěný roční výnos v souladu se zvoleným produktem (DIZP, PDIZP, IP) jako budoucí kupní cena pozemků.
 • Společnost APF hradí měsíčně/čtvrtletně zálohovou platbu na budoucí kupní cenu v souladu se sjednaným splátkovým kalendářem na základě uzavřené SoSB podle zvoleného produktu (DIZP, PDIZP, IP).
 • Po uplynutí sjednané doby trvání investice uzavře klient se společností APF kupní smlouvu k pozemkům, na základě které dojde převodu vlastnického práva ve prospěch APF. V případě, že klient neuzavře kupní smlouvu k pozemkům v souladu se SoSB, je klient povinen vrátit vyplacené zálohové platby na budoucí kupní cenu společnosti APF.
 • Smluvní vztah bude řešen VOP zvoleného produktu (DIZP, PDIZP, IP) a samostatnou smlouvou o smlouvě budoucí kupní uzavřenou mezi APF a klientem.
 • Správní poplatek za uzavření investice je ve srovnání se standardním zvoleným produktem (DIZP, PDIZP, IP) snížen o 3 %. Úhrada poplatku se řídí VOP.
 • Po celou dobu trvání investice společnost APF zajišťuje správu pozemků (pachtovní smlouva, kontrola právních vad, pozemkové úpravy, apod.). Výnos z pronájmu pozemků (pachtu) náleží na základě pachtovní smlouvy klientovi.