Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 17 213 475 KČ (K 11.5.2023)

Nákup investičního pozemku s postupným splácením kupní ceny

 • Minimální výše kupní ceny pozemku činí 200.000 Kč
 • Výběr investičního pozemku zajišťuje APF z majetku skupiny APF
 • Maximální doba splácení je 60 měsíců
 • Minimální požadovaná první splátka ve výši 20 % z kupní ceny pozemku, z toho 10 % představuje smluvní odměna APF
 • Rovnoměrné měsíční nebo čtvrtletní splátky s možností mimořádného doplacení kupní ceny
 • Po doplacení kupní ceny je uzavřena kupní smlouva a pozemek převeden do vlastnictví klienta
 • Klient je oprávněn po doplacení kupní ceny ustoupit od záměru uzavřít kupní smlouvu a tak nabýt pozemek do vlastnictví. V tomto případě uhradí APF plnou kupní cenu zpět klientovi (nikoliv smluvní odměnu). Podmínkou vrácení zaplacené kupní ceny je plné splacení kupní ceny klientem včetně smluvní odměny.
 • V případě porušení splátkového kalendáře klientem zaplacené zálohové platby z 50 % propadají jako smluvní pokuta. APF v tomto případě již nemá nárok na náhradu škody.
 • APF je oprávněn jednostranně ukončit smluvní vztah v případě neuhrazení dvou po sobě jdoucích měsíčních splátek klientem.
 • Po převedení vlastnického práva k pozemku ve prospěch klienta si klient může zvolit možnost převedení pozemků do produktů IZP, DIZP nebo IP podle výše kupní ceny pozemku. Podmínky jednotlivých produktů se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti APF v okamžiku převedení pozemků do příslušného produktu.
 • APF je oprávněn příslušný pozemek do doby uzavření kupní ceny spravovat, sjednávat pachtovní smlouvy nebo zatížit zástavním právem ve prospěch třetích osob. Před převodem vlastnického práva se APF zavazuje zajistit výmaz zástavního práva k příslušnému pozemku.
 • APF není oprávněn příslušný pozemek prodat po dobu trvání smlouvy třetí osobě. V případě nesplnění této podmínky je APF povinen vrátit klientovi zaplacenou kupní cenu v plné výši včetně smluvní odměny.
 • Smluvní vztah bude řešen samostatnou smlouvou o smlouvě budoucí kupní uzavřenou mezi APF a klientem.