Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 17 213 475 KČ (K 11.5.2023)

Alternativní fond podle § 15 odst. 1 ZISIF

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. byla zapsána do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vede ČNB v souladu s § 596 písm. e) ZISIF.

Alternativní fond dle § 15 ZISIF neslouží ke shromažďování majetku od veřejnosti a jeho společného investování. Tento fond je určen pro kvalifikované investory.

Kvalifikovaným investorem je takový investor, který učiní prohlášení o vědomosti rizik a investuje alespoň:

  • ekvivalent 125.000 EUR, nebo
  • 1 mil. Kč v případě, že investici do daného fondu posoudil v souvislosti s poskytnutím investiční služby konkrétnímu investorovi OCP nebo investiční společnost, který vyhodnotil, že investice do daného fondu je pro investora vhodná.

Investice v rámci činnosti alternativního fondu směřují výhradně do zemědělské půdy na území České republiky. Alternativní fond nakupuje zemědělské pozemky do dlouhodobého držení a spravuje je na základě pachtovních smluv. Výnosy jsou fondy pocházejí z ročního přecení hodnoty držených zemědělských pozemků a z pachtovného.

Očekávaný průměrný roční výnos alternativního fondu činí 10 – 20 % p.a. v závislosti na makroekonomickém vývoji národního hospodářství, na vývoji fiskální a měnové politiky a na vývoji poptávky na trhu se zemědělskou půdou.

Smluvní dokumentace: