Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Produkty

Zemědělství je nedílnou součástí primárního sektoru národního hospodářství České republiky. Jeho důležitost není pouze ve výrobě potravin a ostatních zemědělských produktů, ale má také velký význam pro zachování kulturní krajiny a v rámci ekologického přístupu k životnímu prostředí.

V České republice se pěstují všechny plodiny charakteristické pro zeměpisnou a klimatickou polohu země. Jsou to všechny hlavní druhy obilovin (pšenice, ječmen, žito, oves a kukuřice), cukrová řepa na výrobu cukru, brambory, olejniny (řepka), len, chmel, ovoce, zelenina a vinná réva. V živočišné výrobě se v České republice chová hlavně skot (pro mléko a maso), prasata, drůbež.

Celková výměra zemědělského půdního fondu České republiky je 4 269 tis. ha (54,1 % celkové rozlohy státu). Její největší část připadá na půdu ornou, i když její rozloha klesá. Na druhé straně se zvětšuje plocha trvalých travních porostů.

80 % zemědělských pozemků je propachtováno. 75 % vlastníků půdy představují fyzické osoby.

Proč investovat
do zemědělské půdy?

Investovat s námi do zemědělské půdy se vyplatí.
Ubráníte se tak inflaci a zhodnotíte své úspory.

CHCI INVESTOVAT

TRANSPARENTNOST

Klient je vždy informován, jaké pozemky kupuje a za jakých
podmínek.

JEDNODUCHOST

Veškerou smluvní dokumentaci připravíme a zajistíme
úspěšnou realizaci obchodu.

ZAJIŠTĚNÍ

Klient je po celou dobu výlučným vlastníkem pozemků –
reálná investice.

NÍZKÁ MÍRA RIZIKA

Zemědělská půda má stabilní vývoj tržních cen a
nepodléhá výkyvům tržních ceny jako jiná aktiva (např.
akcie, dluhopisy, podílové listy, komodity, kryptoměny,
nemovitosti určené k bydlení a komerční nemovitosti).

ZKUŠENOST

Jsme zkušenými obchodníky a investory se znalostí trhu se
zemědělskou půdou.

RELATIVNÍ BEZPRACNOST

Klient má povinnost (pokud ze zákona vznikne) zaplatit
jednou ročně daň z nemovitých věcí a po prodeji pozemků
(uzavření pozice) uhradit daň z příjmu za zdaňovací období,
ve kterém příjmu dosáhl.

Porovnání jednotlivých
produktů APF GROUP

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

Individuální portfolio - institucionální a privátní investoři (IPI)

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP)

Investiční zemědělské pozemky - konzervativní investice (IZPKI)

VÝŠE INVESTICE

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

min 500 000 Kč

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

min 2 500 000 Kč

Individuální portfolio - institucionální a privátní investoři (IPI)

min. 10 000 000 Kč

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP)

min. 500 000 Kč

Dluhopis APFCD 9,5/25

min. 500 000 Kč

DOBA INVESTICE

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

5 let

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

1-5 let

Individuální portfolio - institucionální a privátní investoři (IPI)

individuální (min. 12 měsíců)

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP)

10 let

Dluhopis APFCD 9,5/25

1-5 let

MINIMÁLNÍ ZAJIŠTĚNÝ VÝNOS (MZV)

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

základní referenční sazba + 6 % p.a.

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

základní referenční sazba + 8 % p.a.

Individuální portfolio - institucionální a privátní investoři (IPI)

základní referenční sazba + 4 % p.a.

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP)

základní referenční sazba + 7 % p.a.

Dluhopis APFCD 9,5/25

základní referenční sazba + 2 % p.a.

VLASTNICTVÍ POZEMKŮ

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

klient

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

klient

Individuální portfolio - institucionální a privátní investoři (IPI)

klient

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP)

klient

Dluhopis APFCD 9,5/25

klient

SPRÁVNÍ ODMĚNA

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

8,5 % z investice +
20 % z výnosu nad MZV

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

7,5 % z investice +
20 % z výnosu nad MZV

Individuální portfolio - institucionální a privátní investoři (IPI)

7,5 % z investice + 20 % z výnosu nad MZV

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP)

9,5 % z investice + 20 % z výnosu nad MZV

Dluhopis APFCD 9,5/25

6 % z investice +
20 % z výnosu nad MZV

PRŮBĚŽNÉ VYPLÁCENÍ VÝNOSŮ

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

ano, čtvrtletně

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

ano, individuálně

Individuální portfolio - institucionální a privátní investoři (IPI)

ano, individuálně

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP)

ano, čtvrtletně

Dluhopis APFCD 9,5/25

ano, ročně

VÝHODY

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

nejžádanější produkt
se čtvrtletní výplatou výnosu

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

individuální podmínky

Individuální portfolio - institucionální a privátní investoři (IPI)

individuální podmínky

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP)

dlouhodobá stabilní investice

Dluhopis APFCD 9,5/25

konzervativní investice


*základní referenční sazba = diskontní sazba vyhlašovaná ČNB

Průvodce realizací investice
do zemědělské půdy

1

Vyberete si typ produktu a určíte celkovou částku, kterou chcete investovat.

2

My vypracujeme návrh portfolia zemědělských pozemků podle zvoleného typu produktu.

3

Ve spolupráci s RK vyhotovíme smluvní dokumentaci pro nákup pozemků.

4

Správní odměnu za správu portfolia hradíte na základě uzavřené rezervační smlouvy na účet spolupracující RK a námi vystavené faktury.

5

Kupní cena za jednotlivé pozemky je vypořádána prostřednictvím úschovního účtu (bankovní úschova).

více informací
6

Po převodu vlastnického práva k pozemkům ve váš prospěch společně uzavřeme smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Budoucí kupní cena je navýšena o zajištěný výnos.

7

Zajistíme uzavření dodatku, popř. nové smlouvy, k existující pachtovní smlouvě k předmětným pozemkům.

8

Před ukončením doby trvání investice v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami zajistíme zpeněžení pozemků prostřednictvím spolupracující RK.

9

Vypořádání prodeje pozemků probíhá stejným způsobem jako nákup. Kupní cena je uhrazena na váš účet v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.

10

V případě, že se nám nepodaří zajistit prodej pozemků, pozemky odkoupíme na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Produkty APF GROUP

Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Agrární půdní fond s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice se zajištěným ročním výnosem a průběžným čtvrtletním vyplácením výnosu
 • Minimální zajištěný výnos je stanoven jako základní referenční sazba + riziková přirážka 6 % p.a.
 • Základní referenční sazba odpovídá diskontní sazbě vyhlašované ČNB
 • Dlouhodobá investice s dobou trvání 60 měsíců
 • Minimální hodnota investice činí 500 000 Kč
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 8,5 % z hodnoty investice
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než MZV
 • Zajištěný roční výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Výplata výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • první platba po uplynutí 3 měsíců od data nabytí pozemků ve výši 3,75 % z ročního zajištěného výnosu vyplácená čtvrtletně po celou dobu trvání investice
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů), nejpozději však do 60 měsíců
 • Diverzifikované portfolio o minimálně 2 souborech pozemků (minimálně 2 různá katastrální území)
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.6.2023 pro nové klienty společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Individuální portfolio

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Agrární půdní fond s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice s průběžným vyplácením výnosu
 • Minimální zajištěný výnos je stanoven jako základní referenční sazba + riziková přirážka 8 % p.a.
 • Základní referenční sazba odpovídá diskontní sazbě vyhlašované ČNB
 • Minimální částka investice činí 2 500 000 Kč
 • Doba trvání investice je 12 – 60 měsíců
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 7,5 % z hodnoty investice
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než MZV
 • Zajištěný výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Výplata zajištěného výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • v případě doby trvání investice 12 měsíců k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků
  • v případě doby trvání investice 24 a více měsíců platba výnosu ve výši 17 % z celkové kupní ceny pozemků vždy po uplynutí 12 měsíců od data nabytí pozemků (zápis do KN)
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů)
  • individuálně po dohodě s klientem
 • Diverzifikace portfolia pozemků podle zvolené strategie klientem
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.6.2023 pro nové klienty společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Agrární půdní fond s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice s průběžným vyplácením výnosu
 • Minimální zajištěný výnos je stanoven jako základní referenční sazba + riziková přirážka 4 % p.a.
 • Základní referenční sazba odpovídá diskontní sazbě vyhlašované ČNB
 • Minimální částka investice činí 10 000 000 Kč
 • Doba trvání investice na dobu neurčitou se 6 měsíční výpovědní lhůtou, minimálně však 12 měsíců
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 7,5 % z hodnoty investice
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než MZV
 • Zajištěný výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Individuální nastavení výplaty zajištěného výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní (měsíční, čtvrtletní, …)
 • Diverzifikace portfolia pozemků podle zvolené strategie klientem
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.6.2023

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Agrární půdní fond s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice se zajištěným ročním výnosem s průběžným čtvrtletním vyplácením výnosu
 • Minimální zajištěný výnos je stanoven jako základní referenční sazba + riziková přirážka 7 % p.a.
 • Základní referenční sazba odpovídá diskontní sazbě vyhlašované ČNB
 • Dlouhodobá investice s dobou trvání minimálně 120 měsíců
 • Minimální hodnota investice činí 500 000 Kč
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 9,5 % z hodnoty investice
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než MZV
 • Zajištěný roční výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Po uplynutí doby trvání investice pozemky odkoupí na základě SoSB společnost Agrární půdní fond s.r.o.
 • Výplata výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • první platba po uplynutí 3 měsíců od data nabytí pozemků ve výši 4 % z ročního zajištěného výnosu vyplácená čtvrtletně po celou dobu trvání investice
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů), nejpozději však do 60 měsíců
 • Diverzifikované portfolio o minimálně 2 souborech pozemků (minimálně 2 různá katastrální území)
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.6.2023

Alternativní fond podle § 15 odst. 1 ZISIF

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. byla zapsána do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vede ČNB v souladu s § 596 písm. e) ZISIF. Zápis v seznamu nepředstavuje podnikatelské oprávnění a neopravňuje k veřejnému nabízení investic a shromažďování peněz od veřejnosti za účelem jejich společného investování. Společnost ani její činnost nepodléhá dohledu ČNB, společnosti nejsou stanoven zákonem stanovena žádná obezřetnostní ani jiná pravidla činnost a prostředky svěřené ke správě nejsou ze zákona pojištěny.

Alternativní fond dle § 15 ZISIF neslouží ke shromažďování majetku od veřejnosti a jeho společného investování. Tento fond je určen pro kvalifikované investory.

Kvalifikovaným investorem je takový investor, který učiní prohlášení o vědomosti rizik a investuje alespoň:

 • ekvivalent 125.000 EUR, nebo
 • 1 mil. Kč v případě, že investici do daného fondu posoudil v souvislosti s poskytnutím investiční služby konkrétnímu investorovi OCP nebo investiční společnost, který vyhodnotil, že investice do daného fondu je pro investora vhodná.

Investice v rámci činnosti alternativního fondu směřují výhradně do zemědělské půdy na území České republiky. Alternativní fond nakupuje zemědělské pozemky do dlouhodobého držení a spravuje je na základě pachtovních smluv. Výnosy jsou fondy pocházejí z ročního přecení hodnoty držených zemědělských pozemků a z pachtovného.

Očekávaný průměrný roční výnos alternativního fondu činí 10 – 20 % p.a. v závislosti na makroekonomickém vývoji národního hospodářství, na vývoji fiskální a měnové politiky a na vývoji poptávky na trhu se zemědělskou půdou.

Smluvní dokumentace:

Tyto podmínky jsou platné od 1.6.2023

Nákup investičního pozemku s postupným splácením kupní ceny

 • Minimální výše kupní ceny pozemku činí 200.000 Kč
 • Výběr investičního pozemku zajišťuje APF z majetku skupiny APF
 • Maximální doba splácení je 60 měsíců
 • Minimální požadovaná první splátka ve výši 20 % z kupní ceny pozemku, z toho 10 % představuje smluvní odměna APF
 • Rovnoměrné měsíční nebo čtvrtletní splátky s možností mimořádného doplacení kupní ceny
 • Po doplacení kupní ceny je uzavřena kupní smlouva a pozemek převeden do vlastnictví klienta
 • Klient je oprávněn po doplacení kupní ceny ustoupit od záměru uzavřít kupní smlouvu a tak nabýt pozemek do vlastnictví. V tomto případě uhradí APF plnou kupní cenu zpět klientovi (nikoliv smluvní odměnu). Podmínkou vrácení zaplacené kupní ceny je plné splacení kupní ceny klientem včetně smluvní odměny.
 • V případě porušení splátkového kalendáře klientem zaplacené zálohové platby z 50 % propadají jako smluvní pokuta. APF v tomto případě již nemá nárok na náhradu škody.
 • APF je oprávněn jednostranně ukončit smluvní vztah v případě neuhrazení dvou po sobě jdoucích měsíčních splátek klientem.
 • Po převedení vlastnického práva k pozemku ve prospěch klienta si klient může zvolit možnost převedení pozemků do produktů IZP, DIZP nebo IP podle výše kupní ceny pozemku. Podmínky jednotlivých produktů se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti APF v okamžiku převedení pozemků do příslušného produktu.
 • APF je oprávněn příslušný pozemek do doby uzavření kupní ceny spravovat, sjednávat pachtovní smlouvy nebo zatížit zástavním právem ve prospěch třetích osob. Před převodem vlastnického práva se APF zavazuje zajistit výmaz zástavního práva k příslušnému pozemku.
 • APF není oprávněn příslušný pozemek prodat po dobu trvání smlouvy třetí osobě. V případě nesplnění této podmínky je APF povinen vrátit klientovi zaplacenou kupní cenu v plné výši včetně smluvní odměny.
 • Smluvní vztah bude řešen samostatnou smlouvou o smlouvě budoucí kupní uzavřenou mezi APF a klientem.
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.6.2023

Reálná investice na zemědělské pozemky ve vlastnictví klienta

 • Klient je vlastníkem zemědělských pozemků.
 • Minimální hodnota zemědělských pozemků ve vlastnictví klienta činí 300.000 Kč.
 • Klient zvažuje v budoucnu prodej pozemků a nepožaduje kupní cenu za současnou tržní hodnotu ihned po uzavření kupní smlouvy.
 • Klient využije pozemky ve svém vlastnictví k reálné investici v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) společnosti Agrární půdní fond s.r.o. (APF) podle zvoleného produktu (DIZP, PDIZP, IP). Klient vkládá do investice vlastní pozemky, aniž by musel nakoupit nové pozemky z vlastních peněžních prostředků.
 • APF stanoví aktuální tržní hodnotu pozemků ve vlastnictví klienta a klient si zvolí příslušný produkt (DIZP, PDIZP, IP).
 • Minimální doba trvání investice je 60 měsíců, což je minimální doba, po které může dojít k prodeji pozemků ve vlastnictví klienta společnosti APF.
 • Maximální doba trvání investice je 120 měsíců. Po uplynutí této doby dojde k prodeji pozemků ve vlastnictví klienta společnosti APF na základě uzavření kupní smlouvy.
 • Po oboustranném odsouhlasení podmínek investice klient uzavře se společností APF smlouvu o smlouvě budoucí kupní (SoSB).
 • Odsouhlasená současná tržní cena bude v SoSB navýšena o zajištěný roční výnos v souladu se zvoleným produktem (DIZP, PDIZP, IP) jako budoucí kupní cena pozemků.
 • Společnost APF hradí měsíčně/čtvrtletně zálohovou platbu na budoucí kupní cenu v souladu se sjednaným splátkovým kalendářem na základě uzavřené SoSB podle zvoleného produktu (DIZP, PDIZP, IP).
 • Po uplynutí sjednané doby trvání investice uzavře klient se společností APF kupní smlouvu k pozemkům, na základě které dojde převodu vlastnického práva ve prospěch APF. V případě, že klient neuzavře kupní smlouvu k pozemkům v souladu se SoSB, je klient povinen vrátit vyplacené zálohové platby na budoucí kupní cenu společnosti APF.
 • Smluvní vztah bude řešen VOP zvoleného produktu (DIZP, PDIZP, IP) a samostatnou smlouvou o smlouvě budoucí kupní uzavřenou mezi APF a klientem.
 • Správní poplatek za uzavření investice je ve srovnání se standardním zvoleným produktem (DIZP, PDIZP, IP) snížen o 3 %. Úhrada poplatku se řídí VOP.
 • Po celou dobu trvání investice společnost APF zajišťuje správu pozemků (pachtovní smlouva, kontrola právních vad, pozemkové úpravy, apod.). Výnos z pronájmu pozemků (pachtu) náleží na základě pachtovní smlouvy klientovi.
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.6.2023

Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Agrární půdní fond s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice se zajištěným ročním výnosem.
 • Minimální zajištěný výnos je stanoven jako základní referenční sazba + riziková přirážka 2 % p.a.
 • Základní referenční sazba odpovídá diskontní sazbě vyhlašované ČNB
 • Doba trvání investice je 12 – 60 měsíců
 • Minimální částka investice činí 500 000 Kč
 • Správní odměna činí 6 % z hodnoty investice
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Zajištěný výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Výplata výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • v případě doby trvání investice 12 měsíců k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků
  • v případě doby trvání investice 24 a více měsíců platba výnosu ve výši 12 % vždy po uplynutí 12 měsíců od data nabytí pozemků (zápis do KN)
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů)
 • V případě odpovídajících tržních podmínek je možné pozemky zpeněžit s vyšším výnosem, než je zajištěný výnos.
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.6.2023 pro nové klienty společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Právní audit produktů APF provedený společností SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Tímto zveřejňujeme závěr auditu pro hlavní produkty Investiční zemědělské pozemky (IZP), Dlouhodobá investice do zemědělské půdy (DIZP) a Individuální portfolio (IP). Tyto produkty využívá více jak 90 % našich klientů.

IZP, DIZP a IP

Popis:

Obecně postup investice popisuje na webových stránkách pomoc klientovi při výběru zemědělských pozemků ke koupi, spolupráci při nákupu zemědělských pozemků od třetí osoby. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi APF a klientem s procentuálním navýšením oproti kupní smlouvě, kterou klient zemědělské pozemky nabyl. Zemědělské pozemky jsou zároveň nabízeny prostřednictvím realitní kanceláře k prodeji třetí osobě. Pokud v čase uvedeném ve smlouvě o smlouvě budoucí nedojde k prodeji zemědělských pozemků třetí osobě, je uzavřena kupní smlouva na základě smlouvy o smlouvě budoucí.

Hodnocení:

§ 3 ZPKT (č.256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálových trzích) obsahuje taxativní výčet investičních nástrojů, ačkoliv společnost nazývá nákup nemovitostí investicí, nejedná se o investici do investičního nástroje a ZPKT se na tuto službu nepoužije. O shromažďování majetku od veřejnosti se v tomto případě nejedná, jelikož touto službou dochází pouze k připravení podkladů k nákupu a následnému nákupu nemovitosti od klienta. APF nemá možnost jakýmkoliv způsobem disponovat s majetkem investora. Nedochází k žádné společné správě majetku klientů AFP, jelikož každý klient vlastní nemovitý majetek, nákup a prodej AFP nezprostředkovává, nicméně dopomáhá s uzavřením kupních smluv prostřednictvím realitní kanceláře.

Závěr:

U této služby jsme neshledali nedostatky.

Prohlášení společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Společnost nepřijímá finanční plnění od klientů formou majetkového vkladu do společnosti. Pro klienty, kteří nechtějí přímo investovat do zemědělských pozemků formou reálné investice, nabízíme možnost zakoupení dluhopisů. Veškeré transakce jsou transparentní a probíhají na základě uzavřených smluvních dokumentů. APF poskytuje klientům zajištění prodeje s pevným výnosem na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Zajištění je poskytováno z vlastních zdrojů společnosti.

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. je především investorem, který investuje dlouhodobě přímo do zemědělské půdy. Obchodní aktivity zajišťuje převážně z vlastních zdrojů. Z těchto finančních zdrojů jsou kryty případné zpětné odkupy pozemků. Hlavním výnosem společnosti je zisk z prodeje zemědělských pozemků. Vedlejším výnosem jsou správní odměny za správu klientských portfolií a odměny za zprostředkování, o které se společnost dělí se spolupracující RK.

Kontaktujte nás ještě dnes!

Zaujaly vás investice do zemědělské půdy a chcete se dozvědět více
informací? Neváhejte nás kontaktovat a zjistěte více!

CHCI INVESTOVAT