Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Novinky

Novinky 28.09.2023

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u vybraných reálných produktů od 1.10.2023

Vážení klienti,

v souladu se změnou výše rizikové přirážky u vybraných reálních produktů APF GROUP tímto zveřejňujeme přehled nových podmínek stávajících produktů:

Minimální zajištěný výnos (MZV) podle VOP:

1) produkt IZPKI: základní referenční sazba + 2 % p.a. (aktuálně 8 % p.a.)

2) produkt DIZP: základní referenční sazba + 6 % p.a. (aktuálně 12 % p.a.)

3) produkt IP: základní referenční sazba + 8 % p.a. (aktuálně 14 % p.a.)

4) produkt PDIZP: základní referenční sazba + 7 % p.a. (aktuálně 13 % p.a.)

5) produkt IPI: základní referenční sazba + 4 % p.a. (aktuálně 10 % p.a.)

Aktualizované Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny v nabídce Produkty.

Nové podmínky odráží aktuální reálný makroekonomický vývoj a monetární podmínky v ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 24.09.2023

Založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI)

Vážení klienti,

jak jsme Vás informovali dříve, skupina APF GROUP zahájila proces založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI). Fond kvalifikovaných investorů (FKI) je registrován v seznamu vedeném Českou národní bankou dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). FKI je investičním nástrojem určeným pro kvalifikované investory (od 1 mil. Kč).

Základní investiční strategií FKI jsou investice do následujících majetkových hodnot:

• zemědělská půda, a to zejména bonitní orná půda a ostatní zemědělská půda, vyplývající ze zákona na ochranu zemědělského půdního fondu;
• zemědělské nemovitosti související s provozováním zemědělské činnosti (rostlinná a živočišná výroba);
• účasti na právnických osobách, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu nebo zemědělské nemovitosti;
• účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
• pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti;
• dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti;
• majetková práva k zemědělské půdě a zemědělským nemovitostem.

Předpokládaný termín zahájení činnosti FKI je stanoven na 1.1.2024.

Do konce tohoto roku Vás budeme informovat o dalších skutečnostech souvisejících se zahájením činnosti FKI.

Založení FKI je v souladu s dlouhodobou strategií skupiny APF GROUP, jejíž cílem je podpora zemědělských podnikatelů a zajištění vlastnictví zemědělské půdy tuzemským vlastníkem.

Děkujeme Vám za přízeň a podporu.

Novinky 24.09.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 179 kupních smluv v celkové hodnotě 169.130.171 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 24.09.2023

Zrušení reálného produktu IZP

Vážení klienti,
s platností od 25.9.2023 rušíme produkt reálné investice Investiční zemědělské pozemky (IZP). V platnosti zůstává produkt Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a důvěru.

Novinky 21.09.2023

Emise dluhopisů APFAGRI 12,0/25 byla vyprodána

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že emise dluhopisů APFAGRI 12,0/25 byla vyprodána.

Další emise dluhopisů v rámci skupiny APF GROUP již neplánujeme. Současnou prioritou je založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI), jehož proces založení již probíhá.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a důvěru.

Novinky 12.09.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 157 kupních smluv v celkové hodnotě 147.436.941 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 11.09.2023

Přehled plateb výnosů z reálných produktů skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v rámci již deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) si dovolujeme dále zveřejnit přehled realizovaných zálohových plateb kupních cen na základě uzavřených smluv o smlouvě budoucí kupní ve výši minimálního zajištěného výnosu (MZV) z reálných produktů skupiny APF GROUP. Od ledna 2023 jsme uhradili zálohové platby v celkové hodnotě 12.451.780 Kč. Detailní přehled jednotlivých plateb naleznete: (přehled vyhledaných pohybů). Strukturu klientských portfolií naleznete na stránce Výsledky hospodaření.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 08.09.2023

Snížení rizikové přirážky u vybraných reálných produktů

Vážení klienti,

v souladu s avizovanou změnou výše rizikové přirážky u vybraných reálních produktů APF GROUP Vás tímto informujeme od nových podmínkách platných od 1.10.2023.

Minimální zajištěný výnos (MZV) podle VOP:

1) produkt IZP: základní referenční sazba + 4 % p.a. (aktuálně 10 % p.a.)

2) produkt DIZP: základní referenční sazba + 6 % p.a. (aktuálně 12 % p.a.)

3) produkt IP: základní referenční sazba + 8 % p.a. (aktuálně 14 % p.a.)

4) produkt PDIZP: základní referenční sazba + 7 % p.a. (aktuálně 13 % p.a.)

Podmínky u ostatních reálných produktů zůstávají beze změny. Všeobecné obchodní podmínky vybraných produktů budou aktualizovány k datu 1.10.2023.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 08.09.2023

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u vybraných reálných produktů od 1.10.2023

Vážený klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1.10.2023 připravujeme úpravu Všeobecných obchodních podmínek u vybraných reálných produktů (IZP, DIZP, IP a PDIZP). Úprava bude spočívat v nastavení výše zajištěného výnosu, které je součástí budoucí kupní ceny uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Doposud stanovená riziková přirážka u uvedených reálných produktů bude snížena. O výši snížení Vás budeme informovat v průběhu měsíce září. Celková výše zajištěného výnosu bude stanovena ke dni podpisu Všeobecných obchodních podmínek a bude platná po celou dobu trvání investice. Nové podmínky odráží aktuální reálný makroekonomický vývoj a monetární podmínky v ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za přízeň a dosavadní spolupráci.

Novinky 05.09.2023

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,

v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) si dovolujeme zveřejnit přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Přes poslední prázdninový měsíc se nám podařilo udržet tempo realizovaných obchodů a uhradili jsme kupní ceny v celkové hodnotě 25,2 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů). V následujících měsících do konce kalendářního roku očekáváme zvýšení objemu nákupů zemědělských pozemků. O celkové hodnotě uzavřených kupních smluv Vás informujeme v pravidelných intervalech. Realizované nákupy zemědělských pozemků probíhají v souladu s dlouhodobou investiční strategií skupiny APF GROUP v rámci procesu scelování pozemků ve vybraných lokalitách. Jedná se o jednotlivá katastrální území v okresech Znojmo, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Brno-venkov, Vyškov, Kroměříž, Prostějov, Přerov a Olomouc. V uvedených lokalitách připravujeme investiční projekt v rámci zemědělské prvovýroby, který bude realizován prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů ve spolupráci s pachtýři v jednotlivých regionech.

O vývoji projektu Vás budeme pravidelně informovat.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 01.09.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci srpnu jsme zrealizovali 51 obchodů v celkové hodnotě 75.528.378 Kč s celkovou výměrou 1.365.699 m2 (136,6 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 304 obchodů v celkové hodnotě 239.716.329 Kč.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že celková historická hodnota prodaných pozemků prostřednictvím našeho Portfolio manažera přesáhla 1,0 mld. Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 25.08.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 137 kupních smluv v celkové hodnotě 125.321.089 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 04.08.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 122 kupních smluv v celkové hodnotě 115.313.114 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 01.08.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci červenci jsme zrealizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 19.201.036 Kč s celkovou výměrou 309.530 m2 (30,9 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 253 obchodů v celkové hodnotě 164.187.951 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 29.07.2023

Prezentace souboru zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v rámci transparentnosti si Vám dovolujeme prezentovat jeden z mnoha souborů zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP.

Jedná se o soubor 7 zemědělských pozemků vedených jako orná půda a ostatní plocha o celkové výměře 77.814 m² (7,8 ha) v katastrálním území Smržice, okres Prostějov (etnografická oblast Haná). Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 921. Jedná se o samostatné půdní bloky v rámci větších lánů. Přístup k pozemkům je zajištěn po obecní zpevněné a nezpevněné komunikaci. BPEJ 30100, 30501, 30810 (bonita pozemků). Většina pozemků je zařazena v třídě ochrany I. Převažující základní cena podle vyhlášky činí 19,13 Kč/m2 (maximum 20,- Kč/m2). Bodová výnosnost pozemků činí 96 (jedná se o vysoce produkční pozemky). K pozemkům je sjednána pachtovní smlouva s lokálním zemědělským družstvem.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a spolupráci.

Spustit video

Novinky 25.07.2023

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Vážení klienti,

celková hodnota klientských portfolií k datu 30.6.2023 činila 545.834.527 Kč. Ve srovnání se stavem k 31.3.2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 92.098.917 Kč (o 20,30 %).

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na www.agrarnipudnifond.cz/vysledky-hospodareni/.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 650 mil. Kč.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Novinky 04.07.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 115 kupních smluv v celkové hodnotě 111.120.969 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 04.07.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci červnu jsme zrealizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 16.183.863 Kč s celkovou výměrou 288.639 m2 (28,9 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 221 obchodů v celkové hodnotě 144.986.915 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 01.07.2023

Zveřejnění konečných výsledků hospodaření za rok 2022

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám tímto informovat o zveřejnění konečných výsledků hospodaření společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 31.12.2022.

Základní informace naleznete: https://agrarnipudnifond.cz/vysledky-hospodareni/

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2022 činí 147.070 tis.Kč. Provozní hospodářský výsledek (EBITDA) byl vykázán ve výši 152.983 tis.Kč. Celková hodnota netto aktiv činí 446.667 tis.Kč.

Daňové přiznání za společnost bude podáno k 30.6.2023. Aktuálně probíhá ověření výsledků hospodaření auditorem. Zprávu auditora zveřejníme bezprostředně po dokončení auditu.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 22.06.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 99 kupních smluv v celkové hodnotě 101.537.731 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 12.06.2023

Zahájení procesu scelování pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v souladu s dlouhodobou investiční strategií skupiny APF GROUP zahajujeme proces scelování pozemků ve vybraných lokalitách.

Jedná se o jednotlivá katastrální území v okresech Znojmo, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Brno-venkov, Vyškov, Kroměříž, Prostějov, Přerov a Olomouc. V uvedených lokalitách připravujeme investiční projekt v rámci zemědělské prvovýroby, který bude realizován prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů ve spolupráci s pachtýři v jednotlivých regionech.

O vývoji projektu Vás budeme postupně informovat.

Děkuji za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 06.06.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 95 kupních smluv v celkové hodnotě 97.179.378 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 03.06.2023

Nový produkt Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice

Vážení klienti,

na základně investiční strategie skupiny APF GROUP a v souladu s požadavky klientů přinášíme nový produkt pro konzervativně založené klienty.

Jedná se o produkt reálné investice Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice (IZPKI), jehož podmínky naleznete v nabídce Produkty. Věříme, že tímto vyhovíme i přísným požadavkům konzervativních klientů včetně odpovídajícího zajištění investice (reálné vlastnictví pozemků).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 02.06.2023

Informace o realizovaných obchodech skupiny APF GROUP za rok 2022

Vážení klienti,

již dříve jsme Vás informovali o realizovaných obchodech se zemědělskými pozemky za rok 2022 majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby. Nyní přinášíme také výsledky o realizovaných obchodech samotné skupiny APF GROUP za rok 2022.

V průběhu roku 2022 byly prodány pozemky v celkové hodnotě 9.662.410 Kč s hrubým ziskem 3.008.054 Kč (45,20 % z nákupních cen). Finanční prostředky získané prodejem pozemků byly použity na další nákup pozemků do majetku skupiny APF GROUP a splacení úvěrového rámce u bankovní instituce.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru.

Novinky 01.06.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci květnu jsme zrealizovali 25 obchodů v celkové hodnotě 20.953.593 Kč s celkovou výměrou 379.957 m2 (38,0 ha). Od ledna 2023 jsem celkově zrealizovali 189 obchodů v celkové hodnotě 128.803.052 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 31.05.2023

Příklady realizovaných obchodů v roce 2019

Vážení klienti,

reagujeme tímto na časté dotazy k výsledným hrubým ziskovostem z realizovaných obchodů se zemědělskými pozemky, které mají sloužit ke krytí klientských výnosů v rámci reálných investic, popřípadě správy peněžních prostředků.

Často jsme dotazováni, jak je možné nabídnout zhodnocení investice 12 % p.a. a vyšší a udržet celý investiční model dlouhodobě ziskový.

Pro získání základní představy, jak může vypadat aktivní obchodování se zemědělskými pozemky, dokládáme příklady realizovaných obchodů našeho Portfolio manažera  za rok 2019. Dáváme tak možnost klientům blíže nahlédnout do „obchodní kuchyně“ společnosti.

Rok 2019 jsme vybrali záměrně kvůli stagnaci poptávky a vyrovnané nabídce, které se projevily meziročním nárůstem tržních cen půdy v rámci celé ČR ve výši „pouze“ 1,3 % (farmy.cz). Z doložených příkladů obchodů vyplývá, že je možné správným výběrem pozemků (parametrizací), detailní znalostí poptávky a tržních cen dosáhnout podstatně vyššího zhodnocení (hrubé ziskovosti), než je průměrný meziroční nárůst tržních cen.

Dlouhodobé výsledky potvrzujeme velkým množstvím realizovaných obchodů, které jako jediné určují reálnou tržní cenu a tím i  výsledný hrubý zisk. Strategii obchodování přizpůsobujeme makroekonomickým a monetárním podmínkám v daném období. Nicméně dlouhodobě udržuje hrubou ziskovost na úrovni 20 – 30 % p.a. a podle toho upravujeme výběr pozemků a vstupní ceny při nákupu. Výše hrubé ziskovosti u prodaných pozemků v rámci skupiny APF GROUP jsme zveřejnili již za rok 2021 (29,24 %, pozn. hrubá ziskovost je počítána z nákupní ceny pozemků). Za rok 2022 aktuálně zpracováváme výsledky, o kterých Vás budeme informovat.

Na trhu působí mnoho rádoby „odborníků“ na obchodování se zemědělskými pozemky a zaručených „znalců tržních cen“, popřípadě různých typů analytiků. Pokud někdo pracuje v realitním businessu, neznámená to, že je odborníkem na obchodování se zemědělskými pozemky, pokud se na ně dlouhodobě nespecializuje a nerealizuje vysoké počty reálných obchodů. Často ani sami zemědělci nejsou odborníky na obchodování s půdou, jelikož kupují pozemky pouze ve svém akčním radiu a to přímo od pachtýřů, kteří nemají ani ponětí, jaká je reálná tržní cena pozemků, které jim takto prodávají. Konfrontace s reálnými tržními cenami je pak pro ně velmi nepříjemná.

Pokud tedy hledáte odborníka, ptejte se, kolik obchodů a s jakými výsledky zrealizoval. Podle toho můžete posuzovat, zda dostáváte odpovídající odpovědi nebo jen „amatérské“ domněnky a názory. Skupina APF GROUP ctí zásadu, že každé zveřejněné číslo musí být doložitelné a tudíž reálné.

Prakticky jsme Vám schopni doložit každý realizovaný obchod v rámci skupiny (kupní smlouva nákup – kupní smlouva prodej). Celkový počet zrealizovaných obchodů Portfolio manažera přesáhl hodnotu 1500 a celkovou výši 900 mil.Kč.

Otevřít tabulku (PDF)

V případě dalších dotazů k dané problematice rádi odpovíme na Vaše otázky.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Novinky 31.05.2023

Výsledky hospodaření majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby

Vážení klienti,

v rámci firemní hodnoty Transparentnost zveřejňujeme tímto výsledky hospodaření majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby.

Vykazované výsledky jsou z období před založením společnosti Agrární půdní fond s.r.o. (25.května 2020) a následné transformace aktivit fyzické osoby do právnické osoby do konce roku 2022. Všechny daňové povinnosti z minulých let byly uhrazeny. Příjmy z podnikání pocházejí z realitní činnosti (realitní zprostředkování a nákup a prodej zemědělských pozemků).

Základ daně (řádek 55 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob):

2018: 495.069 Kč

2019: 3.664.524 Kč

2020: 2.392.695 Kč

2021: 990.145 Kč

2022: 2.214.400 Kč

Uvedené příjmy po zdanění sloužily k financování založení a rozvoje společnosti Agrární půdní fond s.r.o. V roce 2021 a 2022 byly příjmy z podnikání fyzické osoby zcela převedeny do právnické osoby. Tímto odpovídáme na častou otázku, odkud se vzaly finance na rozvoj společnosti a zda byly obchody se zemědělskými pozemky ziskové již před založením společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 31.05.2023

Informace o realizovaných obchodech

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat o realizovaných obchodech se zemědělskými pozemky majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby za rok 2022.

V průběhu roku 2022 byly prodány pozemky v celkové hodnotě 6.928.200 Kč s hrubým ziskem 2.025.874 Kč (29,24 %). Finanční prostředky získané prodejem pozemků byly vloženy do majetku skupiny APF GROUP.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru.

Novinky 25.05.2023

Užitková zahrada APF Hněvotín

Vážení klienti,

již dříve jsme Vás informovali o zahájení projektu realizace užitkové zahrady v obci Hněvotín (okres Olomouc). Průběžné informace budeme zveřejňovat prostřednictvím FB profilu.

Za realizaci projektu odpovídá projektový manažer Mgr. Jana Mičulková. Kontakt naleznete na naší webové stránce a na FB profilu.

FB profil: https://www.facebook.com/apfzahradahnevotin/

Děkujeme za spolupráci a důvěru.

Novinky 24.05.2023

Svěřenský fond APF GROUP TRUST

Vážení klienti,

již dříve jsme avizovali založení rodinného svěřenského fondu APF GROUP TRUST. Ke dni 22.5. byl APF GROUP TRUST, soukromý svěřenský fond zapsán do evidence svěřenských fondů Krajským soudem v Brně.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 22.05.2023

Zveřejnění předběžných výsledků hospodaření

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám tímto informovat o zveřejnění předběžných výsledků hospodaření společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 31.12.2022.

Základní informace naleznete: https://agrarnipudnifond.cz/vysledky-hospodareni/

Daňová přiznání společností ve skupině APF GROUP budou podána k 30.6.2023. Po provedení auditu účetních závěrek zveřejníme zprávu auditora a konsolidované výsledky skupiny APF GROUP.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 22.05.2023

Investiční strategie skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat o investiční strategii jednotlivých společností v rámci skupiny APF GROUP, které byly zapsány do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vede ČNB v souladu s § 596 písm. e) ZISIF (alternativní fond).

1) Agrární půdní fond s.r.o.

 • časový horizont: střednědobý a dlouhodobý
 • aktivní přístup k trhu s úsilím o dosažení vyššího zhodnocení než nabízí trh
 • růstová strategie založená na růstu hodnoty investice v čase
 • vyvážený vztah k riziku – růst hodnoty investice při preferenci přiměřeného rizika
 • předmět investice – zemědělské pozemky, projekty v rámci zemědělství
 • očekávaný výnos od 10 % p.a.

2) APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o.

 • časový horizont: krátkodobý a střednědobý
 • pasivní přístup k trhu s úsilím o dosažení zhodnocení, jaký nabízí trh
 • výnosová strategie založená na pravidelném příjmu z investice a maximální likviditě investice
 • konzervativní přístup k riziku – ochrana hodnoty investice před znehodnocením při preferenci minimálního rizika
 • předmět investice – zemědělské pozemky, cenné papíry konzervativních společností
 • očekávaný výnos do 10 % p.a.

3) APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o.

 • časový horizont: krátkodobý
 • aktivní přístup k trhu s úsilím o dosažení vyššího zhodnocení než nabízí trh
 • výnosová strategie založená na příjmu z investice
 • vyvážený vztah k riziku – růst hodnoty investice při preferenci přiměřené míry rizika
 • předmět investice – zemědělské pozemky
 • očekávaný výnos od 12 % p.a.

V případě jakýchkoliv dotazů k problematice investičních strategií jsme Vám připraveni poskytnout odpovědi.

Současně potvrzujeme pokračování procesu založení fondu kvalifikovaných investorů s registrací u ČNB a správou investiční společností.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 22.05.2023

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů od 1.6.2023

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1.6.2023 vstupují v platnost nové Všeobecné obchodní podmínky pro reálné produkty (IZP, DIZP, PDIZP, IP a IPI). Úprava VOP, jak bylo dříve uvedeno, spočívá v nastavení výše minimálního zajištěného výnosu (MZV), který je součástí budoucí kupní ceny uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Doposud byla výše MZV nastavena jako pevná (např. 12 % p.a.). Od 1.6.2023 bude výše MZV nastavena jako plovoucí v závislosti na výši základní referenční sazby. Základní referenční sazba odpovídá výši diskontní sazby vyhlašované ČNB (aktuálně 6 % p.a.). Konstrukce celkové výše MZV = základní referenční sazba + riziková přirážka (např. 6 % p.a. + 4 % p.a.). Celková výše MZV bude stanovena ke dni podpisu Všeobecných obchodních podmínek a bude platná po celou dobu trvání investice.

Plné znění VOP naleznete: https://agrarnipudnifond.cz/produkt/

Tyto podmínky budou odrážet reálný makroekonomický vývoj a monetární podmínky v ČR.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a důvěru.

Novinky 19.05.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 90 kupních smluv v celkové hodnotě 88.903.175 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 15.05.2023

Solidární ručení jednotlivých společností ve skupině APF GROUP

Vážení klienti,

v rámci uzavíraných závazkových vztahů jednotlivých společností ve skupině APF GROUP (https://agrarnipudnifond.cz/skupina-apf/) s okamžitou platností uplatňujeme princip solidárního ručení „společně a nerozdílně“ za tyto závazky.

V praxi tento princip pro věřitele jednotlivé společnosti ve skupině APF GROUP znamená, že pokud společnost nesplní svůj smluvní závazek vůči věřiteli, je věřitel oprávněn vyzvat ke splnění závazku společnosti kteroukoliv jinou společnost ve skupině APF GROUP a ta je povinna závazek solidárně splnit. Tímto principem máme v úmyslu výrazně posílit postavení věřitele (klienta) v závazkovém vztahu a snížit tak riziko možné budoucí delikvence jednotlivé společnosti. Princip solidárního ručení bude současně zapracován do všech závazkových smluv.

Skupina APF GROUP tímto prohlašuje, že se princip solidárního ručení jednotlivých společností ve skupině APF GROUP vztahuje i na všechny dříve uzavřené závazkové vztahy jednotlivých společností ve skupině APF GROUP.

Děkujeme za důvěru a dosavadní spolupráci.

Andrea Mičulková, majitel skupiny APF GROUP

Novinky 11.05.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 82 kupních smluv v celkové hodnotě 81.147.008 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 06.05.2023

Nový projekt v rámci skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám informovat o dalším z našich projektů v rámci skupiny APF GROUP.

Neudržovaný pozemek vedený jako orná půda v okrajové části obce Hněvotín o výměře 645 m2 jsme pořídili do majetku skupiny APF GROUP v květnu 2022. Pozemek je situovaný mezi zástavbou rodinných domů a vedlejší zpevněnou obecní komunikací. Přes parcelu vede vysokotlaký plynovod, který neumožňuje využít pozemek jako stavební. Jednalo se o ladem ležící zaplevelenou půdu bez stromů a keřů, ale s vysokou půdní bonitou (BPEJ). K pozemku nebyla uzavřena pachtovní smlouva.

Jako zemědělský podnikatel jsme se rozhodli pozemek využít k založení užitkové zahrady založené na přírodních principech s co nejmenšími náklady. Náš cíl je vytvořit nízkorozpočtovou jedlou a živou zahradu, která bude sloužit k pěstování zeleniny, ovoce, drobných bobulovin, léčivých bylinek a květin. Současně usilujeme vysázením keřů a založením květnatých louček přilákat do zahrady ptáky, hmyz a drobné živočichy. Všechna činnost bude v souladu s ekologickými principy bez použití chemie a s udržitelností pro další generace. Projekt je financován z nerozděleného zisku skupiny APF GROUP. Realizací tohoto projektu dosáhneme výrazného dlouhodobého zhodnocení pozemku ve vlastnictví skupiny APF GROUP.

O vývoji projektu Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 04.05.2023

Spolupráce se společností SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že v rámci dlouhodobé investiční strategie skupiny APF GROUP jsme navázali spolupráci se společností SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o. se sídlem v Sobůlkách (okres Hodonín). Jedná se o rodinnou farmu, která se zabývá extenzivním chovem hovězího dobytka. Aktuální chov představuje přes 200 kusů jalovic, mladých býků a telat.

V první fázi spolupráce jsme nabídli společnosti dlouhodobé propachtování zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP pro rozšíření výměry pastvin a luk v okresech Hodonín a Uherské Hradiště. V další fázi, jejíž podmínky diskutujeme, bude předmětem spolupráce možnost poskytnutí dlouhodobého financování pro další rozvoj farmy (investice, provoz).

O vývoji spolupráce Vás budeme postupně informovat.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.https://www.facebook.com/sobulskygrunt

Novinky 03.05.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 73 kupních smluv v celkové hodnotě 64.731.798 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 03.05.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci dubnu jsme zrealizovali 54 obchodů v celkové hodnotě 43.962.960 Kč s celkovou výměrou 730.420 m2 (73,0 ha). Od ledna 2023 jsem celkově zrealizovali 164 obchodů v celkové hodnotě 107.849.459 Kč.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že náš Portfolio manažer zrealizoval historicky přes 1.500 obchodů v celkové hodnotě přesahující 900 mil.Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 10.04.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 47 kupních smluv v celkové hodnotě 40.082.802 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 05.04.2023

Prohlášení skupiny APF GROUP

Skupina APF GROUP je skupina českých obchodních společností zabývající se realitním zprostředkováním a dále umožňuje svým zákazníkům investovat peněžní prostředky prostřednictvím obchodování s nemovitostmi, zejména pak zemědělskou půdou, a formou alternativního fondu podle § 15 odst.1 ZISIF. V rámci své činnosti členové skupiny APF GROUP vydávají firemní dluhopisy. Veškeré smluvní podmínky, jakož i emisní podmínky pro úpis dluhopisů, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti Agrární půdní fond s.r.o., jednoho z členů APF GROUP.

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. se setkává s tím, že bývá spojována s projektem Platon Life, který měl souvislost s obchodování s vlastní digitální měnou Platon Coin. APF GROUP je vlastníkem Platon Coinů, které buďto nakoupila sama od jejich původního vlastníka a dále těch, které získala od zákazníků původního vlastníka této digitální měny. APF GROUP se však ohrazuje proti tomu, že by kterákoliv z jejích společností měla jakýkoliv podíl na činnosti projektu Platon Life. APF GROUP shora uvedenou digitální měnu získala na základě vlastního podnikatelského úsudku a není nikterak majetkově nebo personálně spojená s projektem Platon Life. Veškeré společnosti ze skupiny APF GROUP vlastněné mateřskou společností APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. nemají nijak zastřenou vlastnickou strukturu, ve sbírce listin obchodního rejstříku mají zveřejněny všechny zákonem požadované dokumenty a mají řádně vedenou evidenci skutečných majitelů. Pokud jde o směnu digitální měny Platon Coin od původních klientů projektu Platon Life, tato proběhla vždy za adekvátní protiplnění a především na základě svobodné vůle těchto osob za přiměřenou provizi.

Společnosti ze skupiny APF GROUP jsou od samého počátku jejich vzniku vlastněny jediným skutečným majitelem paní Andreou Mičulkovou, která nemá jakoukoliv vazbu na osoby stojící za projektem Platon Life a za projektem samotným. Všechny společnosti APF GROUP podléhají auditu a veškeré jejich hospodářské výsledky jsou pravidelně zveřejňovány. Jsme samozřejmě připraveni odpovědět na dotazy týkající se činnosti naší skupiny, když veškeré potřebné kontaktní údaje jsou zveřejněny na internetových stránkách.

za APF GROUP

Andrea Mičulková, majitel skupiny APF GROUP

Novinky 05.04.2023

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Vážení klienti,

celková hodnota klientských portfolií k datu 31.3.2023 činila 453.735.610 Kč. Ve srovnání se stavem k 31.12.2022 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 58.233.325 Kč (o 14,72 %).

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na www.agrarnipudnifond.cz/vysledky-hospodareni/.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Novinky 02.04.2023

Účetní závěrka skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

tímto si Vám dovolujeme informovat, že začínáme finalizovat účetní závěrky za rok 2022 jednotlivých společností ve skupině APF GROUP.

Účetní závěrky společností APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o., APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o. a Agrární půdní fond s.r.o. podléhají povinnému auditu na základě zákona o účetnictví. Mateřské společnosti APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. se dále týká povinnost konsolidace účetní závěrky za skupinu APF GROUP. Termín pro podání daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob je k 3.6.2023.

Současně zveřejňujeme strukturu výnosů skupiny APF GROUP:

1) provize za zprostředkování prodeje zemědělských pozemků

2) správní odměny za správu klientských portfolií

3) poplatky za správu svěřených peněžních prostředků

4) odměny za uzavření opčních smluv

5) výnosy z prodeje zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

6) úrokové výnosy ze spořících účtů

7) úrokové výnosy z nakoupených dluhopisů

8) výnosy z pronájmu (pachtovné) zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

9) výnosy ze swapových operací v rámci skupiny APF GROUP

10) výnosy z přecenění majetku v rámci alternativních fondů

Děkujeme Vám tímto za důvěru a spolupráci.

Novinky 02.04.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci březnu jsme zrealizovali 37 obchodů v celkové hodnotě 27.109.282 Kč s celkovou výměrou 483.225 m2 (48,3 ha). Za 1.čtvrtletí 2023 jsme celkově zrealizovali 110 obchodů v celkové hodnotě 63.886.499 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 27.03.2023

Nové produkty – reálné investice

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o nových produktech společnosti Agrární půdní fond s.r.o. v rámci reálných investic.

Jedná se o produkty Nákup investičního pozemku s postupným splácením kupní ceny Reálná investice na zemědělské pozemky ve vlastnictví klienta.

Bližší informace naleznete v nabídce Produkty.

Děkujeme Vám za přízeň a spolupráci.

Novinky 21.03.2023

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů od 1.6.2023

Vážený klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1.6.2023 připravujeme zásadní úpravu Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů (IZP, DIZP, PDIZP, IP a IPI). Úprava bude spočívat v nastavení výše zajištěného výnosu, které je součástí budoucí kupní ceny uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Doposud byla výše zajištěného výnosu nastavena jako pevná (např. 12 % p.a.). Od 1.6.2023 bude výše nastavena jako plovoucí v závislosti na výši základní referenční sazby. Základní referenční sazba bude odpovídat výši diskontní sazby vyhlašované ČNB (aktuálně 6 % p.a.). Konstrukce celkové výše zajištěného výnosu = základní referenční sazba + přirážka (např. 6 % p.a. + 4 % p.a.). Celková výše zajištěného výnosu bude stanovena ke dni podpisu Všeobecných obchodních podmínek a bude platná po celou dobu trvání investice. Tyto podmínky budou odrážet reálný makroekonomický vývoj a monetární podmínky v ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za přízeň a dosavadní spolupráci.

Novinky 21.03.2023

Nový produkt – Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři (IPI)

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o nových produktech společnosti Agrární půdní fond s.r.o. v rámci reálných investic. Od 20.3. platí Všeobecné obchodní podmínky pro produkt Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP) a Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři (IPI). Bližší informace naleznete v nabídce Produkty.

Děkujeme Vám za přízeň a spolupráci.

Novinky 21.03.2023

Nový produkt – Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP)

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o novém produktu společnosti Agrární půdní fond s.r.o. v rámci reálných investice. Od 20.3. platí Všeobecné obchodní podmínky pro produkt Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP). Bližší informace naleznete v nabídce Produkty.

Děkuji Vám za přízeň a spolupráci.

Novinky 11.03.2023

Likvidní finanční rezerva skupiny APF GROUP a nákup zemědělských pozemků

Vážení klienti,

tímto zveřejňujeme aktuální stav likvidní finanční rezervy (LFR) společností ve skupině APF GROUP.

Výše LFR činí 15.935.188 Kč.

Rezerva je uložena na spořících účtech společností skupiny APF GROUP. Výši LFR budeme zveřejňovat pravidelně na měsíční bázi.

Dále si Vám dovolujeme informovat o realizovaných nákupech zemědělské půdy do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 30 kupních smluv v celkové hodnotě 19.278.368 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 02.03.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci únoru jsme zrealizovali 36 obchodů v celkové hodnotě 19.144.745 Kč s celkovou výměrou 353.074 m2 (35,3 ha).

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 27.02.2023

Změna názvu společnosti

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám tímto informovat o změně názvu společnosti APF CRYPTO CR s.r.o. Nový název společnosti je APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o.

Ostatní skutečnosti zůstávající beze změny.

Děkujeme za dosavadní spolupráci.

Novinky 06.02.2023

Vývoj tržních cen zemědělské půdy za rok 2022

Vážení klienti,
přinášíme Vám informace o vývoji tržních cen zemědělské půdy za rok 2022. Na základě Zprávy o trhu s půdou za rok 2022 zveřejněné společností FARMY.CZ s.r.o. došlo k růstu tržních cen za rok 2022 ve srovnání s rokem 2021 o 13,51 % v rámci celé České republiky.

Tímto se společnost Agrární půdní fond s.r.o. (APF) vyjadřuje ke změnám tržních cen za rok 2022. S ohledem na lokality, ve kterých naše společnost aktivně obchoduje (hlavní výrobní zemědělské oblasti), přinášíme informace o změnách tržních cen v jednotlivých okresech:

Okres / Změna v % Tržní cena na konci roku 2021 / a na konci roku 2022
Prostějov 34,00 % 50,- Kč/m2 67,- Kč/m2
Přerov 37,50 % 40,- Kč/m2 55,- Kč/m2
Vyškov 37,50 % 40,- Kč/m2 55,- Kč/m2
Kroměříž 30,00 % 40,- Kč/m2 52,- Kč/m2
Brno-venkov 50,00 % 40,- Kč/m2 60,- Kč/m2
Břeclav 36,84 % 38,- Kč/m2 52,- Kč/m2
Znojmo 75,00 % 40,- Kč/m2 70,- Kč/m2
Hodonín 31,57 % 38,- Kč/m2 50,- Kč/m2
Uherské Hradiště 31,57 % 38,- Kč/m2 50,- Kč/m2
Louny 36,84 % 38,- Kč/m2 52,- Kč/m2
Litoměřice 42,85 % 35,- Kč/m2 50,- Kč/m2

Jedná se o průměrné tržní ceny v daných lokalitách pro převážně ornou půdu s BPEJ nad 10,- Kč/m2 (vyhláška č. 227/2018 Sb. vydaná Ministerstvem zemědělství), v klimatických pásmech 0,1,2,3 a vybrané pozemky v pásmech 4 a 6, s maximálně střední svažitostí. Všechny pozemky jsou propachtovány za tržních podmínek.

Tržní ceny jsou odvozeny ze skutečně realizovaných obchodů v průběhu roku 2022 a odráží reálný vývoj tržních cen v uvedených lokalitách. Společnost APF zrealizovala v roce 2022 celkem 370 obchodů v celkové hodnotě 201.790.246,- Kč. Z uvedených hodnot je patrný zásadní rozdíl v tržních cenách ve srovnání s průměrnými tržními cenami za všechny druhy zemědělských pozemků a za celou ČR.

Z hlediska dalšího vývoje tržních cen společnost APF očekává v souvislosti s makroekonomickým vývojem ČR postupné zvyšování zájmu nezemědělských investorů o investování do zemědělské půdy jako vhodného způsobu ochrany peněz před znehodnocením inflací. Nadále bude velmi selektovaná poptávka po specifických lokalitách a pozemcích s nadprůměrnou BPEJ. Tempo růstu tržních cen ovlivní především další vývoj inflace a úrokových sazeb. Určitou roli bude hrát i vývoj konfliktu na Ukrajině, který se projeví spíše v dlouhodobém horizontu možností růstu světových cen zemědělských komodit.

Tímto Vám děkujeme za dosavadní přízeň a spolupráci.

Novinky 01.02.2023

Dluhopis APFAF 10,0/25

Vážení klienti,

sesterská společnost APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o. připravila pro klienty emisi dluhopisů se splatností 24 měsíců a ročním výnosem 10,0 %. Celková hodnota emise činí 23,5 mil.Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 20.000 Kč. Výplata výnosů je čtvrtletní.

Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 1.2.2023 a skončí dnem 31.1.2024 s možností prodloužení.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje Advokátní kancelář Ritter-Šťastný jako u předchozích emisí dluhopisů.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Novinky 01.02.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci lednu jsme zrealizovali 37 obchodů v celkové hodnotě 17.632.472 Kč s celkovou výměrou 319.950 m2 (32,00 ha).

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 24.01.2023

Struktura klientských portfolií k 31.12.2022

Vážení klienti,

v nabídce Hospodářské výsledky jsme aktualizovali informace o struktuře klientských portfolií k 31.12.2022.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Novinky 24.01.2023

Emise dluhopisů APFCD 9,5/25 byla vyprodána

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že emise dluhopisů APFCD 9,5/25 byla vyprodána. Aktuálně připravujeme novou emisi dluhopisů s prospektem schvalovanou ČNB ve výši 200 mil. Kč.

Po dokončení schvalovacího procesu Vás budeme informovat o emisních podmínkách.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a důvěru.

Novinky 05.01.2023

Dluhopis APFAGRI 12,0/25

Vážení klienti,

sesterská společnost APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o. připravila pro klienty emisi dluhopisů se splatností 24 měsíců a ročním výnosem 12,0 %. Celková hodnota emise činí 24,0 mil.Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 50.000 Kč. Výplata výnosů je měsíční.

Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 5.1.2023 a skončí dnem 4.1.2024 s možností prodloužení.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje Advokátní kancelář Ritter-Šťastný jako u předchozích emisí dluhopisů.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Novinky 03.01.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci prosinci jsme zrealizovali 35 obchodů v celkové hodnotě 17.684.058 Kč s celkovou výměrou 305.357 m2 (30,54 ha).
Celkově v roce 2022 jsme zrealizovali 370 obchodů v celkové hodnotě 201.790.246 Kč s celkovou výměrou 4.158.394 m2 (416 ha). Celkový počet obchodů ve srovnání s rokem 2021 se téměř nelišil (372), nicméně celková hodnota obchodů vzrostla o 18.948.197 Kč, což činí 10,36 %.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 28.12.2022

Rozšíření služeb – alternativní fond

Vážení klienti,

společnost Agrární půdní fond s.r.o. byla zapsána do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vede ČNB v souladu s § 596 písm. e) ZISIF.

Alternativní fond dle § 15 ZISIF neslouží ke shromažďování majetku od veřejnosti a jeho společného investování. Tento fond je určen pro kvalifikované investory.

Kvalifikovaným investorem je takový investor, který učiní prohlášení o vědomosti rizik a investuje alespoň:

– Ekvivalent 125.000 EUR, nebo

– 1 mil. Kč v případě, že investici do daného fondu posoudil v souvislosti s poskytnutím investiční služby konkrétnímu investorovi OCP nebo investiční společnost, který vyhodnotil, že investice do daného fondu je pro investora vhodná.

Investice v rámci činnosti alternativního fondu budou směřovat výhradně do zemědělské půdy na území České republiky.

O smluvních podmínkách Vás budeme informovat na začátku ledna 2023 prostřednictvím našich webových stránek.

Doposud poskytované služby reálných investic (IZP, DIZP, IP) zůstávající beze změny a nepatří pod činnost alternativního fondu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a přejeme Vám mnoho úspěchů, zdraví a pohody v roce 2023.

Vyrozumění o zápisu (PDF)

Novinky 22.12.2022

PF 2023

Vážení klienti,

k přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2023 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Team Agrární půdní fond s.r.o.

Novinky 09.12.2022

Emise dluhopisů APFD 7,5/25 byla vyprodána

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že emise dluhopisů APFD 7,5/25 byla vyprodána. Aktuálně připravujeme novou emisi dluhopisů s prospektem schvalovanou ČNB ve výši 200 mil. Kč.

Po dokončení schvalovacího procesu Vás budeme informovat o emisních podmínkách.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a důvěru.

Novinky 05.12.2022

Aktuální výsledky klientských obchodů

Vážení klienti

přinášíme Vám pravidelné aktuální výsledky klientských obchodů. Od začátku roku 2022 jsme zrealizovali 335 obchodů v celkové hodnotě 184.106.188 Kč. V měsíci listopadu jsme zrealizovali 27 obchodů v celkové hodnotě 11.359.245 Kč s celkovou výměrou 217.730 m2 (21,77 ha).

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 29.11.2022

Změna obchodních podmínek reálných produktů APF

Vážení klienti,

jak jsme již dříve avizovali, dochází s platností od 1.12.2022 ke změně obchodních podmínek reálných produktů APF (IZP, DIZP, IP).

Tyto podmínky jsou určeny pro nové klienty APF. Pro stávající klienty APF platí současné podmínky do 31.12.2022.

Nové nastavení parametrů reálných produktů naleznete v nabídce Produkty včetně aktualizovaných Všeobecných obchodních podmínek.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Novinky 22.11.2022

Průběžné výsledky hospodaření k 30.9.2022

Vážení klienti,

v nabídce Výsledky hospodaření jsme zveřejnili průběžné výsledky hospodaření k 30.9.2022 společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.

Novinky 17.11.2022

Vývoj cen pozemků v ČR

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit na článek o vývoji cen pozemků v ČR zveřejněný na portále Peníze.cz.

https://www.penize.cz/nemovitosti/431871-pozemky-rekordne-zdrazuji-investice-do-pudy-porazi-inflaci

Děkujeme, že jste s námi.

Novinky 17.11.2022

Zpráva nezávislého auditora

Vážení klienti,

do nabídky Výsledky hospodaření jsme vložili Zprávu nezávislého auditora za rok 2021.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Novinky 11.11.2022

Navýšení základního kapitálu

Vážení klienti,

dnes bylo zapsáno do obchodního rejstříku navýšení základního kapitálu mateřské společnosti APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. na celkovou výši 1.800.000 Kč.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.

Výpis z obchodního rejstříku

Novinky 07.11.2022

Úprava obchodních podmínek

Vážení klienti,

v září meziroční míra inflace dosáhla 18 % s výhledem dalšího růstu k úrovni 20 % do konce roku 2022. Nicméně tempo růstu míry inflace zpomaluje a v příštím roce podle výhledů ČNB již můžeme očekávat mírný pokles. Meziroční nárůst tržních cen zemědělské půdy v ČR očekáváme výrazně nad 20 %.

V souvislosti s tímto vývojem Vás informujeme, že upravíme obchodní podmínky všech produktů skupiny APF a to s platností od 1.1.2023.

Zejména bude snížena hodnota zajištěných výnosů na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní u reálných investic (IZP, DIZP a IP).

Tyto podmínky budou platit pro nově uzavřené obchody. U stávajících obchodů zůstávají podmínky beze změny.

Současně připravujeme nové produkty v rámci společnosti APF CRYPTO CR s.r.o. se zajištěním formou zpětného odkupu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 01.11.2022

Pravidelné aktuální výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné aktuální výsledky klientských obchodů. Od začátku roku 2022 jsme zrealizovali 308 obchodů v celkové hodnotě 172.746.943 Kč. V měsíci říjnu jsme zrealizovali 34 obchodů v celkové hodnotě 10.805.925 Kč s celkovou výměrou 223.792 m2 (22,38 ha).

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 17.10.2022

Navýšení základního kapitálu

Vážení klienti,

dnes bylo zapsáno do obchodního rejstříku navýšení základního kapitálu společnosti Agrární půdní fond s.r.o. na celkovou výši 10.000.000 Kč.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.

Výpis z obchodního rejstříku

Novinky 14.10.2022

Aktuální výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné aktuální výsledky klientských obchodů. Od začátku roku 2022 jsme zrealizovali 274 obchodů v celkové hodnotě 161.941.018 Kč. V měsíci září jsme zrealizovali 20 obchodů v celkové hodnotě 18.170.286 Kč s celkovou výměrou 440.070 m2 (44,01 ha).

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 14.10.2022

Výsledky hospodaření

Vážení klienti,

v nabídce Výsledky hospodaření naleznete aktuální informace o struktuře klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

K datu 25.9.2022 spravuje APF zemědělské pozemky klientů v celkové hodnotě 335.013.375 Kč.

Děkujeme Vám tímto za důvěru a spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Závěr auditu produktů společnosti APF

Vážení klienti,

nedávno jsme Vás informovali prostřednictvím příspěvku v nabídce Novinky o probíhajícím právním auditu produktů společnosti Agrární půdní fond s.r.o. Tímto zveřejňujeme závěr auditu pro hlavní produkty Investiční zemědělské pozemky (IZP), Dlouhodobá investice do zemědělské půdy (DIZP) a Individuální portfolio (IP). Tyto produkty využívá více jak 95 % našich klientů.

IZP, DIZP a IP

Popis:

Obecně postup investice popisuje na webových stránkách pomoc klientovi při výběru zemědělských pozemků ke koupi, spolupráci při nákupu zemědělských pozemků od třetí osoby. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi APF a klientem s procentuálním navýšením oproti kupní smlouvě, kterou klient zemědělské pozemky nabyl. Zemědělské pozemky jsou zároveň nabízeny prostřednictvím realitní kanceláře k prodeji třetí osobě. Pokud v čase uvedeném ve smlouvě o smlouvě budoucí nedojde k prodeji zemědělských pozemků třetí osobě, je uzavřena kupní smlouva na základě smlouvy o smlouvě budoucí.

Hodnocení:

§ 3 ZPKT (č.256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálových trzích) obsahuje taxativní výčet investičních nástrojů, ačkoliv společnost nazývá nákup nemovitostí investicí, nejedná se o investici do investičního nástroje a ZPKT se na tuto službu nepoužije. O shromažďování majetku od veřejnosti se v tomto případě nejedná, jelikož touto službou dochází pouze k připravení podkladů k nákupu a následnému nákupu nemovitosti od klienta. APF nemá možnost jakýmkoliv způsobem disponovat s majetkem investora. Nedochází k žádné společné správě majetku klientů AFP, jelikož každý klient vlastní nemovitý majetek, nákup a prodej AFP nezprostředkovává, nicméně dopomáhá s uzavřením kupních smluv prostřednictvím realitní kanceláře.

Závěr:

U této služby jsme neshledali nedostatky.

Doplňkový produkt Spoluúčast na nákupu zemědělských pozemků byl uveden na doporučení auditu do souladu se zákonem č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že došlo k navýšení základního kapitálu společnosti APF CRYPTO CR s.r.o. na celkovou výši 1.500.000,- Kč. Aktuálně probíhá proces navýšení základního kapitálu u společnosti Agrární půdní fond s.r.o. a mateřské společnosti RE Services & Investments s.r.o. O provedení zápisu do obchodního rejstříku Vás budeme informovat.

V rámci dalšího rozvoje společnosti Agrární půdní fond s.r.o. jsme přistoupili ve spolupráci s advokátní kanceláří k zahájení procesu vydání emise dluhopisů schvalované ČNB v celkové výši 200 mil.Kč. O podmínkách připravované emise Vás budeme informovat.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Výsledky za dosavadní průběh roku 2022

Vážení klienti,

opět Vám přinášíme aktuální výsledky klientských obchodů. Od začátku roku 2022 jsme zrealizovali 254 obchodů v celkové hodnotě 143 770 732 Kč.

V měsíci srpnu jsme zrealizovali 35 obchodů s celkovou výměrou 281.003 m² (28,1 ha).

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Informace o připravovaných změnách v rámci APF

Vážení klienti,

dovolujeme si vás tímto informovat o připravovaných změnách v rámci jednotlivých společností skupiny APF. Změny budou provedeny do konce září 2022.

Společnost RE Services & Investments s.r.o. jako mateřská společnost společností Agrární půdní fond s.r.o. a APF CRYPTO CR s.r.o. se přejmenovává na APF REAL ESTATE GROUP s.r.o. Současně společnost navyšuje základní kapitál na celkovou výši 500 000 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. navyšuje základní kapitál na celkovou výši 10 000 000 Kč formou kapitalizace závazku ke společníkovi.

Společnost APF CRYPTO CR s.r.o. navyšuje základní kapitál na celkovou výši 1 500 000 Kč z vlastních finančních prostředků majitele společnosti. U této společnosti byl rozšířen předmět podnikání o realitní zprostředkování se zákonným pojištěním odpovědnosti v celkové výši 20,0 milionů korun.

Aktuálně probíhá právní audit obou společností s posouzením zákonných požadavků na rozšíření předmětu podnikání o další vázané živnosti. Doporučení právního auditu budeme zavádět do konce tohoto roku.

Děkujeme Vám za důvěru a spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Výsledky za měsíc červenec

Vážení klienti,

v měsíci červenci jsme zrealizovali 21 obchodů v celkové hodnotě 11 636 855 Kč s celkovou výměrou 245.022 m2 (24,5 ha).

Celkově od počátku roku 2022 jsme zrealizovali 219 obchodů v celkové hodnotě 130 949 743 Kč.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Výnos za druhé výnosové období

Vážení klienti,

v souladu s Emisními podmínkami dluhopisů – APFD 7,5/25 byl dne 1.8.2022 vyplacen výnos za druhé výnosové období a současně byla odvedena srážková daň ve výši 15 % z výnosu podle platných daňových předpisů ČR.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Investiční produkty v rámci APF

Vážení klienti,

v rámci skupiny APF můžete využít následující investiční produkty:

1) Reálná investice do zemědělské půdy (IZP, DIZP, IP)
2) Spoluúčast na nákupu zemědělských pozemků
3) Dluhopis APFD 7,5/25 (Agrární půdní fond s.r.o.)
4) Dluhopis APFCD 9,5/25 (APF CRYPTO CR s.r.o.)
5) APF Coin (APFC) – vlastní kryptoměna s blockchainem zaměřeným na investování do zemědělské půdy

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici.

Děkujeme za dosavadní spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Nárůst inflace v červnu

Vážení klienti,

v červnu meziročně stoupla inflace na 17,2 % s výhledem dalšího růstu k 20 % v následujících měsících.

Prozatím ponecháme podmínky našich produktů beze změny a budeme případně reagovat na další vývoj.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Výsledky za měsíc červen

Vážení klienti,

v měsíci červnu jsme zrealizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 29 469 674 Kč s celkovou výměrou 559.094 m2 (55,9 ha).

Celkově za 1.pololetí roku 2022 jsme zrealizovali 198 obchodů v celkové hodnotě 119 312 888 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 vzrostl počet zrealizovaných obchodů o 11 % a celková hodnota obchodů vzrostla o 21 %.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Nárůst inflace v květnu 2022

Vážení klienti,

v květnu meziročně stoupla inflace na 16,0 % s výhledem dalšího růstu v následujících měsících. V letošním roce očekáváme meziroční nárůst tržních cen zemědělské půdy v ČR přesahující 20 % (v 2021 činil meziroční nárůst tržních cen 16,1 % při průměrné míře inflace za rok 2021 ve výši 3,8 %).V souvislosti s tímto vývojem opět upravujeme obchodní podmínky našich produktů a to následovně:

1) IZP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 16 %
2) DIZP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 18 %
3) IP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 18 %

Všeobecné obchodní podmínky platí od 10.6.2022 pro všechny nové investice.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Akční nabídka dluhopisů APFD

Vážení klienti,

s platností od 1.6.2022 jsme pro vás připravili akční nabídku pro prodej dluhopisů APFD 7,5/25 v nominální hodnotě 100 000 Kč. Klienti, kteří zakoupí dluhopisy, získají jednorázovou slevu ve výši 5 % z celkové hodnoty zakoupených dluhopisů. Jedná se o formu inflační přirážky k základnímu úročení dluhopisu ve výši 7,5 % p.a. Výplata bonusu bude provedena v souladu se smlouvou o úpisu a koupi dluhopisů. Platí pouze pro úhrady provedené v Kč (nikoliv v kryptoměnách).

Akce platí do odvolání.

Aktuálně připravujeme spolupráci se společností Centrum Dluhopisů s.r.o. provozující portál dluhopisy.cz.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Nový produkt Spoluúčast na nákupu zemědělských pozemků

Vážení klienti,

v rámci rozšiřování poskytovaných služeb jsme pro vás připravili nový produkt Spoluúčast na nákupu zemědělských pozemků. Nabízíme tímto alternativu menším střadatelům zhodnotit finanční prostředky prostřednictvím spoluúčasti na nákupu zemědělských pozemků, která umožní společnosti Agrární půdní fond s.r.o. spolufinancovat nákup zemědělské půdy.

Více informací naleznete na agrarnipudnifond.cz/produkt/.

Těšíme se na budoucí spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Výsledky za měsíc duben a květen

Vážení klienti,

v měsíci dubnu a květnu jsme zrealizovali 35 obchodů v celkové hodnotě 17 129 032 Kč s celkovou výměrou 364.794 m2 (36,5 ha).

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Výsledky hospodaření za rok 2021

Vážení klienti,

přinášíme vám výsledky hospodaření společnosti Agrární půdní fond s.r.o. za rok 2021.

Aktualizované výsledky naleznete v nabídce Výsledky hospodaření.

Děkujeme vám za spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Nárůst inflace

Vážení klienti,

v dubnu meziročně stoupla inflace na 14,2 % a nadále zrychluje. V souvislosti s tímto vývojem upravujeme obchodní podmínky našich produktů a to následovně:

1) KIZP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 12 %
2) DIZP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 15 %
3) IP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 15 %

Všeobecné obchodní podmínky platí od 10.5.2022 pro všechny nové investice.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 22.09.2022

APF Coin

Vážení klienti,

aktuálně připravujeme nový projekt vlastní kryptoměny APF Coin (APFC) zahrnující

blockchainovou strukturu s ambicí vstoupit na mezinárodní kryptoměnový trh.

Finanční prostředky získané prodejem kryptoměny APFC budou sloužit především k investování do zemědělských pozemků v rámci České republiky.
Pozemky budou nakupovány do vlastnictví společnosti a budou výrazným poměrem krýt hodnotu vydaných APFC.

Od 1.5.2022 zahajujeme předprodej pro všechny zájemce.
Primární kurz je stanoven na 1 APFC/1 CZK.
Minimální prodávané množství činí 250.000 APFC.

V případně Vašeho zájmu o bližší informace nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Informace o vlastních obchodech společnosti

Vážení klienti,

v rámci transparentnosti vám tímto přinášíme informace o vlastních obchodech společnosti Agrární půdní fond s.r.o. a její majitelky za rok 2021.

Společnost APF prodala pozemky v celkové hodnotě 6 269 tis.Kč (17 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 29,24 %.

Majitelka společnosti prodala pozemky v celkové hodnotě 7 362 tis.Kč (21 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 31,21 %.

Finanční prostředky získané prodejem pozemků APF byly použity na opětovný nákup pozemků do majetku společnosti APF, financování provozních nákladů (především marketing) a na vytvoření rezervy pro výplatu výnosů z klientských portfolií a vydaných dluhopisů. Finanční prostředky získané prodejem pozemků majitelky byly použity k navýšení základního kapitálu společnosti APF a na nákup pozemků do majetku společnosti APF.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Průměrný hrubý výnos v březnu

Vážení klienti,

v měsíci březnu jsme vykázali průměrný hrubý výnos ve výši 26,84 % bez ohledu na výši a dobu trvání investice.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Výsledky za měsíc březen

Vážení klienti,

v měsíci březnu jsme zrealizovali 46 obchodů v celkové hodnotě 16 489 854 Kč s celkovou výměrou 357.632 m2 (35,8 ha).

Celkově za 1.čtvrtletí roku 2022 jsme zrealizovali 131 obchodů v celkové hodnotě 72 714 182 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 vzrostl počet zrealizovaných obchodů o 40,9 % a celková hodnota obchodů vzrostla o 55,7 %.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Průměrný hrubý výnos v únoru

Vážení klienti,

v měsíci únoru jsme vykázali průměrný hrubý výnos ve výši 24,96 % bez ohledu na výši a dobu trvání investice.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Výsledky za měsíc leden

Vážení klienti,

v měsíci lednu jsme zrealizovali 38 obchodů v celkové hodnotě 30 572 669 Kč s celkovou výměrou 592.090 m2 (59,2 ha). V měsíci únoru jsme zrealizovali 47 obchodů v celkové hodnotě 25 651 659 Kč s celkovou výměrou 571.810 m2 (57,2 ha).

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Průměrný hrubý výnos v lednu

Vážení klienti,

v letošním roce vás budeme pravidelně informovat o výši průměrného hrubého výnosu ze všech uzavřených pozic v rámci klientských portfolií za příslušný kalendářní měsíc.

V měsíci lednu jsme vykázali průměrný hrubý výnos ve výši 22,62 % bez ohledu na výši a dobu trvání investice.

 

Děkujeme za spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Emisní podmínku dluhopisů

Vážení klienti,

v souladu s Emisními podmínkami dluhopisů – APFD 7,5/25 byl dne 2.2.2022 vyplacen výnos za první výnosové období a současně byla odvedena srážková daň ve výši 15 % z výnosu podle platných daňových předpisů ČR.

Současně sdělujeme, že v tomto roce ke dni 6.2.2022 byly vyplaceny v souladu se Všeobecnými obchodními podmínka APF pro produkt Dlouhodobá investice do zemědělské půdy (DIZP) výnosy v celkové výši 308.256 Kč.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Novinky 22.09.2022

Upravení Všeobecných obchodních podmínek pro produkt DIZP

Vážení klienti,

v souvislosti s vývojem cen zemědělské půdy a vývojem ekonomické situace v ČR upravujeme Všeobecné obchodní podmínky pro produkt Dlouhodobá investice do zemědělské půdy (DIZP). Roční zajištěný výnos byl zvýšen na 13 %. Tyto podmínky platí od 1.2.2022 pro všechny nové investice. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Přejeme Vám mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Novinky 22.09.2022

Hodnocení roku 2021

Vážení klienti,

v roce 2021 jsme zrealizovali 372 obchodů v celkové hodnotě 182 842 049 Kč
s celkovou výměrou 4.429.768 m2 (443 ha).
Celkový počet obchodů ve srovnání s rokem 2020 vzrostl o 49 %.

Děkujeme tímto za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 22.09.2022

PF 2022

Vážení klienti,

celý tým APF Vám přeje krásné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, životní pohody a úspěchů v roce 2022.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.

Novinky 16.09.2022

Výsledky za měsíc březen

Vážení klienti,

v měsíci červnu jsme zrealizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 29 469 674 Kč s celkovou výměrou 559.094 m2 (55,9 ha).

Novinky 16.09.2022

Výsledky za měsíc srpen

Vážení klienti,

v měsíci srpnu jsme zrealizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 29 469 674 Kč s celkovou výměrou 559.094 m2 (55,9 ha).
Celkově za 1.pololetí roku 2022 jsme zrealizovali 198 obchodů v celkové hodnotě 119 312 888 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 vzrostl počet zrealizovaných obchodů o 11 % a celková hodnota obchodů vzrostla o 21 %.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.